قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

شاه نعمت الله ولی بدون سانسور

http://ketabnak.com/images/covers/8446_5_vali2.jpg

   از باب مقدمه می گویم که شاه نعمت الله ولی، از عرفای قرن هشتم و معاصرحافظ شیرازی بوده و95 سال عمر کرده است و مزار او در ماهان کرمان واقع است و شهید مطهری در جلد 14 مجموعه آثار خود؛ صفحه 577 او را اجمالاً توثیق کرده و او را از معاریف و مشاهیر عرفا خوانده اند که نسب به علی (ع) می برد. پیش بینی های او شامل وقایع دوران صفویه و بعد از آن می شود و اهمیت آن از این جهت است که صفویه، قرنها پس از مرگ او به قدرت رسیده اند.

قــدرت کردگــار می بـینــم                                          حالــت روزگــار می بـینــم

ازنجوم این سخن نمی گویم                                         بلکـه از کردگــار می بینــم

از سلاطیــن گــردش دوران                                         یک به یک را سوار می بینم

هر یکی را به مثل ذره نــــور                                        پرتــوی آشکــار می بـینــم

از بـزرگـی و رفعـت ایشــان                                         صفــوی برقرار می بینـــم

……………………..

آخــر پادشاهـــی صفــــوی                                         یک حسینی*به کار می بینم

*آخرین پادشاه صفوی، شاه سلطان حسین؛ شاهی فاسد و ستمگر بوده است.

نادری در جهان شــود پیــدا                                         قامتــش استــوار می بینــــم

آخــر عهــد نـوجــــوانی او                                          قتــــل او آشکـــار می بینـــم

شهر تبریز را چو کوفه کنند                                          شهــرطهــران* قرار می بینم

* اشاره به انتقال پایتخت به تهران.

بعد از آن دیگـری  فنا گردد                                         شـاه دیگـر به کـــارمی بینم

که محمـد* به نـام او باشــــد                                        تیـــغ او آبــدار می بــینـــم

* بنابر ویژگیهایی که از او می گوید، مرادش احتمالاً محمد شاه قاجار است نه ،آغا محمدخان قاجار.

چــارده ســال پادشاهـــی او                                        دولتــش کامکــار می بینــم

سال کز مرغ می شـود پیــدا                                         مــرگ او آشکــار می بینـم

……………………..

ناصر الدین به نصـرت دوران                                       چـارده هشـت سال*می بینــم

* عدد مزبور با هیچ یک از ارقام تاریخی در مورد ناصرالدین شاه تناسبی ندارد و نزدیک تر آن است که بگوییم مربوط به سن او در هنگام تاجگذاری باشد که البته این هم دقیق نیست زیرا مجموع هشت و چهار، 22 است حال آن که وی در 18 سالگی به قدرت رسیده است.

اما اگر عبارت را “چهار ده، هشت سال” بگیریم جور در میاید. یعنی 4*10=40 و 8 سال= 48 سال (طول سلطنت ناصرالدین شاه)

……………………..

از شهنشــاه ناصـر الدین شـاه                                       شیــونــی بیــم دار*می بینــم

* اشاره به ترور ناصرالدین شاه.

روز جمعـــه ز شهر ذیقعــده                                          تن او در مـــــزار می بــینـم

بعد از آن شه مظفــر الدین را                                       شاهیِــش ناگــوار می بینــم

چـارشنبـه ز شهـر ذیقعـــــده*                                      مــرگ او آشکــار می بینـم

* مرگ هر دو ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه در ذیقعده واقع شده است بنابراین پیش بینی او در این باره دقیق می باشد.

از الــف تا بـه دال می گویـم                                         شاه و شاهــی فکارمی بینـم*

* اشاره به نهضت مشروطیت ایران و تهدید پایه های سلطنت قاجاریه است.

درخراسان ومصروشام وعراق                                       فتنــه و کـــارزار می بینـــم

جنگ وآشوب و فتنه ی بسیار                                      در یمیــن و یســار*می بینـم

* آغاز جنگ جهانی اول، مصادف با ، آخرین روزهای عمر مشروطیت ایران.

غــارت و قتــل لشکــر بسیـار                                      در میــان و کنــار می بـینـم

شه چو بیرون رود ز جاگاهش*                                     شاه دیگــر** بکارمی بـینـم

* مراد، احمد شاه قاجار است، جالب آنکه به خروج او از کشور اشاره می کند و نه مرگ او.

** مراد، رضا شاه است.

چون فریدون به تخـت بنشینـد                                      نوکرانـش قطـــار می بینــم

متصف بر صفات سلطان است                                     لیک من گرگ وار می بینــــم

دائـم اسبـش به زیر زیـن طــلا                                   کمتـر آن را سـوار می بینـــــم

عدل و انصـاف در زمانـه ی او                                   همچــو هیمـه به نـار می بینــم

علمــــــای زمــان او دائــــــم                                  همــه را تـــــار ومــارمی بینــم*

* تقابل دولت با دین و روحانیت، هیچ گاه در تاریخ ایران، به اندازه ی دوران حکومت رضا شاه نبوده است. او کوشش کرد تا لباس روحانیت را از بین برده و به کلی سازمان روحانیت را فرو بپاشد.

هست فصل حجاب در عهدش                                  فصــل را بــی اعتبــارمی بینم*

* مهم ترین اقدام ضد دینی رضاشاه، کشف حجاب زنان بود.

جنگ سختی شود تمــام جهان*                                کوه و صحــرا فکــار می بینـم

* اشاره به آغاز جنگ جهانی دوم.

کــــار و بـــار زمانــه وارونـــه                                     قحط و هم ننگ وعار*می بینم

* اشاره به نابسامانی شدید اقتصادی در ایران و گسترش قحطی، همچنین اشغال کشور توسط متفقین و خیانت رجال سیاسی، در همکاری با بیگانگان.

چون دو ده سال*پادشاهـی کرد                               شهیــش بـــرکنــار**می بـینــم

* البته رضاشاه، بیست سال پادشاهی نکرده اما عملاً از سوم اسفند 1299 تا شهریور 1320، قدرت را در اختیار داشته است.

** اشاره به برکناری و تبعید رضاشاه.

پسرش چــون به تخت بنشینـــد                                  بوالعجــــب روزگــار می بینم

نوجوانــی به ســان ســرو بلنــد                                 رستمــش بنـده وار می بینــم

در امور شهــی است بی تدبیـــر                                لیکنــش بخت یــــار*می بینـم

* خود محمدرضا پهلوی نیز معتقد بود که در کار پایداری سلطنتش، علیرغم حوادث سهمگین که می توانست طومار حکومت او را در هم بپیچد، همواره بخت یار او بوده تا جایی که مدعی بود که خداوند حامی اوست.

بس فرومـــایگـــان بـی حاصـل                                حامـــل کـار و بــار می بینـــم

مذهب و دین ضعیـف می یابــم                                مُبتــدع* افتخــــارمی بــینـم

* بدعت گزاری در دین.

ظلم پنهــــان، خیانــت و تزویــر                               بر اعاظـــم شعــــــار می بینـم

ظلمــت ظلــم ظــالمــان دیــــار                              بی حــد و بی شمــار می بینــم

ماه را رو سیـــــــــاه می یابــــم                             مهــــــر را دل فکـــار می بینــم

دولـــت مرد و زن رود به فنـــــا                               حال مــــردم فکـــــار می بینــم

غــــارت و قتـــل مــردم ایــران                               دست خــارج به کــار می بینــم

کهنــه رنـــدی به کـار اهرمنــی*                             انــدر این روزگـــار می بینـــــم

* بسیار عجیب است که او ابتدا دخالت خارجی را در غارت و قتل مردم ایران مورد اشاره قرار می دهد، سپس آن قدرت خارجی را شیطانی قلمداد می کند ( شیطان بزرگ؛ آمریکا).

دور او هــم تمـــام خواهـد شـد                                لشکـــری را ســـوار می بـینـم

شور و غوغــای دیـــن شود پیدا*                              سر به ســــر کــارزار می بینـم

* اشاره به وقوع انقلاب اسلامی ایران و مبارزات گسترده ی مردمی از یک سو و کشتار مردم به دست جلادان رژیم شاه، از سوی دیگر.

قصــه ای بس غریــب می شنـوم                               غصــه ای در دیـــار می بینــم

جنگ و آشـــوب و فتنه ی بسیار                                 نام او زشـت و خـوار*می بینـم

* محمد رضا پهلوی، تنها شاهی است که مردم ایران، مستقیماً او را مورد خطاب قرار داده و مرگ بر او گفتند. بنابراین وی خوارترین شاه در سلسله پادشاهی ایران است.

کم ز چل* چون که پادشاهی کرد                             سلطـــه اش تار و مار می بینـم

* اشاره به 37 سال حکومت محمدرضا پهلوی.

غم مخورزانکه من دراین تشویش                             خرمــــیّ وصــل یار می بینــم

بعد از او شـــاهی از میــان بــرود                             عالمـــــی چون نگــار می بینـم

سیـــدی را ز نســـل آل رســـول                              نــــام او، بـرقـرار*می بینـــم

* اولاً سیادت امام خمینی (ره) را تصریح می کند، ثانیاً نام او را نیز تعیین می نماید زیرا عدد واژه ی « برقرار» به حروف ابجد، 710 و عدد واژه ی «خمینی» نیز 710 می باشد.

نایــب مهدی(عج)* آشکـار شـود                             ســروری را ســـــوار می بینـم

* نیابت عام حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، از پایان غیبت صغری، آغاز شده است اما هیچگاه نیایت عام فقها، آشکار و علنی و عملیاتی نبوده است تا اینکه با وقوع انقلاب اسلامی ایران، نیابت عام فقها، فعلیت یافت و حکومت ولایت فقیه؛ با تکیه بر نیابت عام حضرت حجت عجل الله فرجه، تأسیس گردید.

پیشــــــــــوای تمـــام دانــایـــی                             رهبــــــری با وقـــــار می بینم

متصــف بر صفــات سلطانیســت                              لیـــک درویــش وار می بینـم

رهنمــــا و امـــام هفت اقلیــم                               نــــام او را شعــار می بینـــم

همچــو مولا جلال الــدین مولا                                شمس تبریــــز وار می بـینـــم

بندگــــــان جناب حضـــرت او*                                 سر بســــر تاجــــدار می بینـم

* اشاره به مسئولینی است که تحت ظلّ ولی فقیه، یکی پس از دیگری خدمت    می کنند.

گوهر شب چــراغ بهر کمــــال                               آن دُرِ شـــاهــــوار می بینــــم

هرکجا رو نهـــد به فضـــل الاه                                دشمنـــش خاکسـارمی بینــم*

* در روایات معصومین (ع) نیز این بشارت به چشم می خورد که حکومت جمهوری اسلامی، از شکست و ناکامی مصونیت دارد. تا قبل از آن، دور دورِ پیروزی فتنه ها بر اهل حق است اما در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سهمگین ترین فتنه ها ، با امداد الهی، ناکام می ماند. امام خمینی نیز پیش بینی فرمودند که ملت ایران، پرچم را به امام عصر(عج) تسلیم خواهد نمود.

بــا کرامــــات و جامـــع آداب                               آصــــف روزگـــــار می بینـم

تا چهل سال ای برادر من                             دوره ی شهریــــــار می بینــم*

* در روایات آمده است که « … کذب الوقّاتون » تعیین کنندگان وقت ظهور، دروغ می گویند. در بیت اخیر ، ظاهراً وقت تعیین شده است اما توجه به این نکته ضروری است که اولاً شاعر، روز و ماه و سال تعیین نکرده، ثانیاً چه بسا او زمان وقوع را مدّ نظر ندارد و صرفاً به ترتیب حوادث اشاره می کند، ثالثاً امروز برای ما معلوم شده که نظام جمهوری اسلامی، کی تأسیس شده و کی چهل ساله می شود، اما برای او معلوم نبوده است، رابعاً عدد چهل، یکی از اعداد مقدس در اسلام شمرده شده و چه بسا مراد، خودِ عدد چهل نباشد بلکه شاعر از باب تقریب به آن توجه کرده و مراد او این است که پس دوره ای که از حکومت جمهوری اسلامی گذشت، امام زمان(عج) ظهور خواهند کرد. بنابر این برای ما فقط این نکته مهم است که انشاءالله ، جمهوری اسلامی، به حکومت آن حضرت متصل خواهد شد ؛حقیقتی که هم در روایات معصومین به آن اشاره شده و هم امام خمینی به آن تصریح فرموده اند.

   نکته ی دیگر آن است که شاعر نمی گوید: «دور آن شهریار می بینم»، بلکه     می گوید:«دوره ی شهریار می بینم» ؛ زیرا درصورت اول، حکومت شخص خمینی کبیر باید ادامه می یافت و توسط او به صاحب اصلیش تسلیم می شد اما در مصراع اصلی تصریح می کند که طول حیات جمهوری اسلامی، دوره ی شهریاری خمینی کبیر است و حکومت از اندیشه ها و آرمانهای او منحرف نمی شود .

بعدازآن خود امام خواهد بود                  که جهــان را مدار می بینـــــم

صورت و سیرتـش چو پیغمبــر                  علم و حلمش شعار می بینـم

قـــــائم شــرع آل پیغمبــــــــر                 به جهان آشکـــــــار می بینم

میم وحا، میم ودال می خوانند                  نـام آن نامــــــدار می بینـم

از کمربنــد آن سپهـر وقـــار                        تیغ چون ذوالفقـار می بینم

جنگ سختــی شود تمام جهـان*                              کوه و صحــرا  فکــار می بینـم

* احتمالاً جنگ جهانی سوم.

مردمـــان جهــان ز انس و پری                                همــــه را در فــــرار می بینــم

مر مسیـــــح از سمـا فـرود آیـد                               گــــوردجــــال زار*می بینـــم

* یکی از علائم قطعی ظهور، پیدایش دجال است. بسیاری از متفکران امروز، دجال را همان دستگاه عظیم تبلیغاتی، هنری و رسانه ای غرب جدید می دانند که مجهز به کارآمدترین سلاحها؛ یعنی تکنولوژی فرا پیشرفته ی ارتباطات می باشد و همه ی وجهه ی همت خود را در تخدیر ذهن و اندیشه و تخریب فرهنگی ملل جهان قرار داده است. بنابر روایات، پس از رجعت حضرت مسیح(ع)، و با توجه به اینکه خواستگاه دجال، مغرب زمین بوده و ظاهراً از تمدن مسیحی برخاسته است، کار نابودی او ،به مسیح(ع) سپرده می شود.

رنگ یک چشم اوبه رنگ کبود*                              خری بر خر ســوارمی بینــم**

* در روایات است که دجال، یک چشم دارد و آن چشم که رنگی کبود دارد،     همه ی صورت او را اشغال کرده است و همه ی نظرها را به خود جلب می کند و همه ی ملل جهان به او می نگرند. برخی، این ویژگی ها را با تلویزیون و مانیتور رایانه تطبیق داده اند.

** خری بر خر سوار، اشاره به این است که مبنای تفکر و دعوت دجال، حماقت و جهل بوده و کار اصلی او این است که مردم را از حقایق هستی، غافل نماید و آنان را به جهل و تن پروری و زر اندوزی و فساد و شهوت و دنیا طلبی، سرگرم کند.

هر قـــــدم از خرش بود میلـــی                                دورگردون غبـــــارمی بینــم*

* ویژگیهای مزبور که البته در روایات نیز با همین تعابیر اشاره شده است، نشان   می دهد که دجّال، انسان نیست زیرا هر قدم او یک میل راه است و وجود او، تمام دور گردون و منظومه ی شمسی را مثل غباری پر کرده است، بنابر این دجال، امواجی است که به سرعت منتشر می شود و از طریق ماهواره ها که دور گردون در حرکتند، به همه جای زمین ، منتشر می گردد.

آل سفیـــــان* تمام کشتــه شوند                                با هـــزاران ســــوار می بینـم

* همه می دانیم که یکی از علائم قطعی ظهور، خروج سفیانی است. سفیانی بنابر آنچه در روایات آمده است، یک شخص نیست بلکه یک جریان اقتدارگرا؛ متشکل از سفیانی های متعدد است که سلطه را دنبال می کند. همه این را هم می دانیم که دشمن ترین دشمنان پیامبر(ص)، ابوسفیان و پس از او ، دشمن ترین دشمنان آل پیغمبر(ع)، آل سفیان یا همان بنی امیه بوده اند. پس جریان سفیانی، یک جریان تاریخی است که از ابوسفیان آغاز شده و با معاویه و یزید و بنی امیه و سپس     همه ی سلطه گران فاسد که در مقابل حق و حقیقت ایستاده اند، ادامه یافته است و سرانجام به سفیانی عصر ظهور ختم می شود که به تمام قامت، در مقابل فرزند پیامبر خواهد ایستاد اما این بار با همه ی سپاهش، نابود خواهد شد.پس سفیانی عصر ظهور، همان جریان سلطه ی جهانی است که حق و عدالت را برنمی تابد. نابودی سفیانی، در حقیقت، انتقام از همه ی ظلمهای تاریخی و خونهای به ناحق ریخته شده است؛ مخصوصاً انتقام از بزرگترین ظلم و خونریزی تاریخ، که در کربلای حسینی رقم خورد.

مهــــدی وقت و عیســـی دوران                              هر دو را شهســـــوار می بینــم

دیـن و دنیــا از او شـــود معمور                                 خلق از او، بخت یـــار می بینم

مسکنش شهر کوفه خواهد بـود                                دولتـــــــش پایــــدار می بینم

هفــــت باشـــد وزیر سلطانـــم                                همـــــه را کامکـــار می بینــم

زینـــت شـــرع و رونــق اسلام                                محکـــــم و استــــوار می بینم

عاصیـــــان از امـــام معصومــم                               خجـــل و شرمســـار می بینـــم

گرگ با میــش، شیـــر با آهـــو                              در چـــــرا، برقـــرار می بینــم*

* کنایه از گسترش عدل و امنیت و رفاه بر جغرافیای زمین، تحت حکومت واحد جهانی حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء

نه درودی به خـــود همی گویم                               بلکـــه از ســـرّ یار می گویـــم

نعمــت الله نشستــــه در کنجــی                              همــــه را در کنـــــار می بینم.

*************************

پیشگوییهای شاه نعمت الله ولی در باره ایران

شایان ذکر است کلیه ابیات بدون تغییر از نسخه دستی متعلق به سال 1947 عینا منتقل شده و با توجه به بررسی این حقیر قدیمی ترین نسخه ای که پیدا نمودم میباشد.نسخه های بدست آمده قبلی  همگی مخدوش و دست خورده بودند پس از ذکر آنان خودداری نمودم.
پارینه قصه شوئم از تازه هند گوئم          افتاد قرن دویم که افتد از زمانه
صاحب قران ثانی اولاد گورگانی           شاهی کند اما شاهی چو رستمانه
عیش و نشاط اکثر گردد مکان بخاطر      گم میکنند یکسر آن طرز ترکیانه
تا مدت سه صدسال در ملک هند بنگال     کشمیر، شهر هوپال گیرند تا کرانه
گیرند ملک ایران بلخ و بخارا تهران        آخر شوند پنهان، باطن درین جهانه
تا هفت پشت ایشان در ملک هند و ایران        آخر شوند پنهان در گوشه نهانه
بعد از سه صد نه ، بینی تو حکم گورگانی     چون اصحاب کهف گردد در کهف غائبانه
آن آخری زمانه آید درین جهانه        شهباز سدره بینی از دست رایگانه
آن راجگان جنگی مئی خورمست بهنگی     در ملکشان فرنگی آیند تاجرانه
رفته حکومت ازشان آید بغیر مهمان        اغیار سکه رانند از ضرب حاکمانه
بینی تو عیسوی را بر تخت پادشاهی      گیرند مومنان را از حیله و بهانه
صدسال حکم ایشان در ملک هند میدان   من دیدم ای عزیزان این نکته غائبانه
اسلام اهل اسلام گردد غریب و حیران    بلخ و بخارا طهران در هند سند میانه
در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند     در علم فقه و تفسیر غافل شوند بیگانه
بعد آن شود چون جنگی از روسیان و جاپان       جاپان فتح یابد بر ملک روسیانه
هردو چون شاه شطرنج هریک بساط بی سنج      مردان میان جویند از بهر صلحنامه
سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند                 صلح کنند اما ، صلح منافقانه
برکوه قاف میدان روسی شود حکمران           خوارزم دخیوه تک آن گیرند تا کرانه
بر ملک مصر و سودان بخارا هم کوهستان      لبنان شهر کرخ  ،گیرند آستانه
بر بحرخضرگیلان قابض شوند آنان               هم چین و تخت ایران گیرند بی ایمانه
از پادشاهی اسلام عبدالحمید نامی                 چون کیقباد کسری عادل شاه زمانه
بهر حمایت اسلام برخیزد برای جهاد              بعد از حمید گردد سلطان عامیانه
بر او نصاری اعداء هرسو غلو نمایند             پس ملک او بگیرند از حیله و بهانه
بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس              بر تخت پادشاهی نشیند چون ناگهانه
از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر         چون این شود برابر این حرف باین بیانه
قتل عظیم سازند در دشت مرو میرند             برقوم ترکمانان آیند غالبانه
قتل عظیم ثانی در عهد اوکمالی                  کفار غلبه یابند بر وی ظاهرانه
آخر حبیب الله ،صاحب قران من الله             گیرد زنصرت الله شمشیر از میانه
گردد زنو مسلمان غالب با فضل رحمان        یعنی که قوم عثمان باشند شادمانه
طاعون و قحط یکجا گردد به هند پیدا           پس مومنان بمیرند هر جا ازین بهانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت            جاپان تباه گردد یک نصف ثالثانه
دوکس بنام احمد گمراه کنند بی حد             سازند از دل خود تفسیر فی القرآنه
تا چار سال جنگی افتد به بر غربی             فاتح الف گردد بر جیم فاسقانه
جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد              یک صد و سی و یک لک، باشد شمار جانه
اظهار صلح باشد چون صلح پیش بندی       بل مستقل نباشد این صلح در میانه
ظاهر خموش لیکن پنهان کنند سامان          جیم و الف مکرر ،رو در مبارزانه (جیم شاید جرمن)
وقتیکه جنگ جاپان با چین افتان باشد         نصرانیان به پیکار آیند با همانه
قوم فرنسوی را برهم نمود اول               با انگلیس و اطالین گیرند خاصمانه
پس سال بست و یکم آغاز جنگ دویم       مهلک ترین اول ،باشد به جارحانه
امداد هندیان هم از هند داده باشند            لاعلم ازین که باشد، آن جمله رایگانه
آلات برق پیما اسلاح حشر برپا              سازند اهل حرفه مشهور آن زمانه
باشی اگر به مشرق شنوی کلام مغرب     آید سرود غیبی ،بر طرز عرشیانه
دو الف وروس وهم چین مانند شهد شیرین    برالف وجیم اولی،هم جیم ثانیانه  (شاید انگلستان.امریکا.روسیه.چین ایتالیا.جرمن.جاپان)
این غزوه تا به شش سال باشد همه برین سال      از آب شور و نمکین ، چون دشت وحشیانه    (شاید جنگ جهانی دوم)
نصرانیان که باشند هندوستان سپارند              تخم بدی بکارند ازفسق جاودانه
آن مردمان اطراف چون مژده این شنودند        یکبار جمع آیند بر باب عالیانه
تقسیم هند گردد ، درد و حصص هویدا           آشوب و رنج پیدا از مکر و از بهانه
بی تاج پادشاهان شاهی کنند نادان                اجرا کنند فرمان فی الجمله مهملانه
از رشوت تساهل دانسته از تغافل               تاویل یاب باشند احکام خسروانه
عالم ز علم نالان ،دانا ز فهم گریان              نادان به رقص عریان مصروف والهانه
شفقت به سرد مهری تعظیم در دلیری           تبدیل گشته باشد ، از فتنه زمانه
همشیر با برادر ،پسران هم به مادر             نیز هم پدر به دختر مجرم به عاشقانه
از امت محمد سرزد بیحد                        افعال مجرمانه ،اعمال عاصیانه
فسق و فجور هرسو ،رائج شود به هرکو         مادر به دختر خود سازد بسی بهانه
آن مفتیان گمره فتوی دهند بیجا                     در حق بیان شرع ، سازند بسی بهانه
فاسق کند بزرگی بر قوم از سترگی                 پس خانه اش بزرگی ،خواهد شود ویرانه
در شهر،کوه و قشلاق نوشند خمر،بیباک           هم بهنگ و چرس تریاق ، نوشند باغیانه
احکام دین اسلام ،چون شمع گشته خاموش        عالم جهول گردد، جاهل به عالمانه
آن عالمان عالم ، گردند همچون ظالم               ناشسته روی خود را بر سر نهند عمامه
زینت دهند خود را با طره و با جبه                گئوساله سامری را ،باشد درون جامه
در مومنان نزاری در جنگ قاضی آری           چون سگ پئی شکاری ، گردد بسی بهانه
حلت رود سراسر حرمت رود سراسر             عصمت رود برابر ،از جبر مغویانه
بی مهرگی سرآید ،پرده دری ،آید                  عصمت فروش باطن معصوم ظاهرانه
دختر فروش باشند ،عصمت فروش باشند          مردان سفله طینت ،با وضع زاهدانه
بی شرم و بی حیائی در مردمان فزاید             مادر به دختر خود ،خود را کند میزانه
کفار مومنان را ترغیب دین نمایند                  از حج چون مانع آیند از خواندن دوگانه
مردی زنسل ترکان رهزن مثل شیطان             گوید دروغ دستان در ملک هندیانه
بینی تو قاضیان را بر مسند جهالت                گیرند رشوت از خلق ،علامه با بهانه
بینی تو پند معروف ،پنهان شود درعالم           سازند حیله افسون ،نامش نهند نظامه
گردد ریا مروج ،در شرق وغرب ،هرسو        فسق و فجور باشد، منظور خاص و عامه
از اهل حق نه بینی ، درآنزمان کسی را           دزدان و رهزنی را بر سر نهند عمامه
کذب و ریا و غیبت ،فسق و فجور بیحد           قتل و زنا و اغلام هر جا شوند عیانه
شیخان چو مثل شیطان تجویز مینمایند             که دلبران نشینند پنهان درون خانه
زاهد مطیع شیطان ،عالم عدو رحمان              عابد بعید ایشان درویش باریانه
رسم و رواج ترسا، رائج شود به هرجا             بدعت رواج گردد نیز سنت غائبانه
گردانگ از به رشوت در چنگ قاضی آری        چون سگ پئی شکاری قاضی کند بهانه
هم سود می ستانند از مردمان مسکین               برسر غرور و لعنت بر سرنهند خزانه
اندر نماز باشند غافل همه مسلمان                   عالم اسیر شهوت این طور در جهانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا                آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی                 آید برای فتح امداد غائبانه
روزه ،نماز،طاعت یکدم شوند غائب                 در حلقه مناجات تسبیح از ریانه
شوق نماز و روزه حج و زکات وفطره              کم گردد و برآید ،یکبار خاطرانه
ناگاه مومنان را شور پدید آید                         با کافران نمایند جنگی چون رستمانه
شمشیر ظفر گیرند با خصم جنگ آرند              تا آنکه فتح یابند از لطف آن یگانه
از قلب پنج آبی خارج شوند ناری                   قبضه کنند مسلم بر شهر غاصبانه
کفار جمله یکجا هم عهد ها نمایند                  سازند مومنان را ،مغلوب جابرانه
بقال شود علم دار در ملک های کفار              فی النار گشته کفار در کفر حالتانه
از لطف و فضل یزدان بعد از ایام هفده           خون ریخته و قربان دادند غازیانه
در حین بیقراری هنگام اضطراری               رحمی کند چو باری بر حال مومنانه
مومنان میر خود را از سفیه تنزیل سازند         بر مسلمان بیاید تذلیل خاسرانه
خون جگر بنوشم از رنج با تو گویم              للاه ترک گردان آن طرز راهبانه
قهر عظیم آید بهر سزا که شاید                  آخر خدا به سازد یک حکم قاتلانه
کشته شوند مسلمان افتان شوند خیزان          از دست نیزه بندان یک قوم هندوآنه
مشرق شود خرابی از مکر حیله کاران         مغرب دهند گریه بر فعل سنگدلانه
ارزان شود برابر جائیداد و جان مسلم         خون می شود روانه چون بحر بیکرانه
شهر عظیم باشد اعظم ترین مقتل              صد کربلا چون کربل باشد بخانه خانه
رهبر زمسلمانان در پرده یار آنان             امداد داده باشد از عهد فاجرانه
از گاف شش حروفی بقال کینه پرور            مفتح شود یقینی از مکر ماکرانه
این قصه بین العیدین از شین و نون شرطین    سازد هنود بد را مغلوب فی زمانه
ماه محرم آید چون تیغ با مسلمان                 سازند مسلم آندم اقدام جارحانه
بعد آن شود چون شورش در ملک هند پیدا      فتنه فساد برپا مه بر ارض مشرکانه
در حین خلفشاری قومیکه بت پرستان          بر کلمه گویان جابر از قهر هندوانه
بر مومنان غربی شد فضل حق هویدا              آید بدست ایشان مردان کاردانه
بهر صیانت خود از سمت کج شمالی              آید برای فتح امداد غائبانه
آلات حرب ز لشکر در کارجنگ ماهر           باشد سهیم مومن بیحد و بی کرانه
عثمان و عرب فارس هم مومنان اوسط           از جذبه اعانت ،آیند والهانه
اعراب نیز آیند از کوه و دشت و ماهون          سیلاب آتشین شد از هر طرف روانه
چترال نانگاپربت با سین ملک گلگت             پس ملک هائ تبت گیرند جنگ آنه
یکجا شوند عثمان هم چینینیان و ایران           فتح کنند اینان کل هند غازیانه
غلبه کنند همچون مور و ملخ شباشب            حقا که قوم مسلم گردند فاتحانه
کابل خروج سازد در قتل اهل کفار              کفار چپ و راست سازند بسی بهانه
از غازیان سرحد لرزد زمین چو مرقد           بهر حصول مقصد آیند والهانه
از خاص و عام آیند جمع تمام گردند              درکار آن فزایند صد گونه غم افزانه
بعد از فریضه حج پیش از نماز فطره            از دست رفته گیرند، از ضبط غاصبانه
رود اطک به سه بار از خون اهل کفار          پر میشود به یکبار جریان جاریانه
پنجاب ،شهرلاهور،کشمیر ملک منصور         دوآب،شهربجنور گیرند غالبانه
از دختران خوشرو از دلبران مهرو               گیرند ملک آن سو خلقی مجاهدانه
بعد از عقب این کار مغلوب اهل کفار              مسرور فوج جرار باشد فاتحانه
این غزوه تا به شش ماه پیوسته هم بشرها          مسلم بفضل الله گردند فاتحانه
خوش می شود مسلمان از لطف و فضل یزدان    خالق نماید اکرام از لطف خالقانه
کشته شوند جمله بدخواه دین و ایمان               کل هند پاک باشد از رسم هندوانه
یک زلزله که آید چون زلزله قیامت                 آن زلزله به قهر درهند سندهیانه
چون هند هم به مغرب قسمت خراب گردد            تجدید یاب گردد جنگ سه نوبتانه
آن دو الف که گفتم الفی تباه گردد                  ( را ) حمله ساز یابد بر الف مغربانه
جیم شکست خورده با را برابر آید                آلات نار آرند مهلک جهنمانه
را هم خراب باشد از قهر سین سازد               از او امان یابد از حیله و بهانه
کاهد الف جهان کو یک نقطه سو نماند            الا که اسم و یادش باشد مورخانه
تعزیر غیبی آید مجرم خطاب گیرد                دیگر نه سرفرازد بر طرز راهبانه
دنیا خراب کرده ، باشند بی ایمانان                  گیرند منزل خود فی النار دوزخانه
رازی که گفته ام من، درسی که سفته ام من       باشد برای نصرت اسناد غائبانه
عجلت اگر بخواهی نصرت اگر بخواهی          کن پیروی خدا را در قول قدسیانه
تا سال بهتری از کان زهوقاً آید                    مهدی عروج سازد از مهد مهدیانه
ناگاه به موسم حج مهدی عیان باشد                این شهرت عیانش مشهوددرجهانه
زین بعد از اصفهان دجال هم درآید                 عیسی برای قتلش آید ز آسمانه
خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش           در سال کنت کنزا باشد چنین بیانه

*************************

قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
قایم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم – ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم
نشانه های ظهور
ظهور دجال درایران-ظهور دابة الارض(قدرتی بلا منازع در زمین)-خروج یاجوج و ماجوج گروهی وحشی از میان مسلمانان-شاید القاعده-صَیحِه آسمانی -علایمی در خورشید وماه
تغییرات شدید جوی(پیامد گرمایش زمین در اثر افزایش مونوکسیدکربن)-خشکسالی وقحطی فراگیر-قیام یمانی-جنگ جهانی سوم(به قول امام صادق قبل از ظهورمنجی،قدرتهای بزرگ طی جنگی یکدیگر را تقریباٌ از بین می برند)-هرج و مرج وآشوب-آتشفشانها،طوفانها و زلزله های عظیم-شیوع گسترده بیماریهای مسری وکشنده-خوف در عراق-جنگ داخلی بزرگ در ایران- نابودی کامل یا عذاب شدید کلیه شهرهای جهان(قرآن)وزلزله مهیب تهران-تشکیل حکومتی از نیکوکاران درایران( زمینه سازان ظهور-حدیث نبوی:چون ایشان قیام کنند با پرچم های سیاه از جانب خراسان; خود رابه آنان برسانید حتی اگر با گذر ازروی برف باشد)-قتل ملک عبدا…درماه ذی الحجه-هرکس برای من قتل امیر عبدا…راتضمین کند،ظهورمهدی را برایش تضمین می کنم-امام صادق ع
از بین رفتن آمریکا و فتح اسراییل توسط زمینه سازان ظهور(کار در سرزمینهای اشغالی به جایی رسد که مسلمین از زیر سنگ یهودی بیرون کشند و بکشند…)ه
آن هنگام که پاره ای از نشانه های پروردگارآشکار شود،نفسی را ایمان آوردن سود ندهد.ونه نفسی را که به هنگام ایمان،کارنیکی انجام نداده باشد-قرآن
پیشگوییهای انجیل درموردایران
وعده های عذاب:1-مایه قوٌت ایشان را خواهم شکست.2-در چهارگوشه عالم پراکنده شان خواهم ساخت.3-ایشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت
وعده های نیک:1-تخت خود را درایران قرار خواهم داد.2-سروران و حکمرانانشان را هلاک خواهم ساخت.3-اسیرانشان را باز خواهم آورد
پیشگوییهای زرتشت
جاماسب نامه: پیامبرعرب آخرین پیغمبران باشد.دین اواشرف ادیان باشدوکتاب اوباطل گرداندهمه ی کتابهارا.ازفرزندان آن خورشید جهان کسی پادشاه شود دردنیابه حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبرباشد…وظهوراودرآخرالزمان باشد…وهمه جهان رایک دین کند وفقر را ریشه کن کند وهمه مردم جهان را هم فکروهمگفتار وهم کردار نماید
زرتشت نامه:زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد.اهورامزدا ابتدا ازیک دوره سیاه وپر مصیبت چیرگی شیطان ودیوبر ایران یاد می کند وسپس نوید ظهور سوشیانس را می دهد:…درپایان هزاره فرشته موکل برزمین گنجهای فراوان درزیر زمین ایران راهویدامی کند(نفت).«دیوکین »ظاهرمی شود-دجال-وتمامی مردم سیاه پوش می شوند.کم آبی وخشکسالی می آیدوابرهای بدون باران ظاهرمی شوند.جشنهای نوروزومهرگان کنارگذاشته می شوند.عده ای ازمردم ایران آواره می گردند.قشرپست مال ونعمت فراوان می اندوزند.سلطنت به غیرایرانی رسد(سیدِ هندی!)وآنان غلامباره باشند وهوسباز آنگاه مردم ایران دررنج وعذاب خواهند افتاد.چنان رنجی که حتی درزمان افراسیاب وضحاک نیز دیده نشده وایران کاملا ویران می شود…آنها ازپست ترین نژاد هستند-از سیکهای هندوستان!-آنها به یاری سحروجادو دِه های ایران که من آفریدم ویران کنند وهمه چیز رابیالایند ودین وپیمان وشادی وراستی راازبین ببرند ودین من به نیستی رسد.آنان فریفتارهستند وبدترین دین رادارند.زیرا آنچه راکه گویند نکنند-مظاهرنفاق-.مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگیرند
درآن هنگام دارودرخت بکاهدوهنرونیروی مردان کم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمک ندارند.مردم اززندگی به تنگ
آمده ومرگ خویش راازمن خواهند وجوانان راهوای بازی ورامش از دل برنیاید .صدقه ندهند ومردم ایران به سوی باختر(غرب)تباه شوندوبه سبکی وآلودگی رسند.وایمان به معاد برود.زرتشت پرسید:دادار،چه هنگام دیوان تباه شوند؟ فرمود:هرگاه نشان سیاهی در خراسان پیدا شود ولشگری از آنسوی آهنگ دیوان کنند و طی سه جنگ در ایران از آنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن روز ندیده باشد و از کشته هایشان پشته سازند…سپس سوشیانس بیاید و جشن وسرور با ایرانیان باشد
هزاره سر آید به ایران زمین***دگرگون بود کار و شکل همین
بود حکمرانی آن دیوکین****که دین بهی را زند بر زمین
چو آید به گیتی نشان سیاه***دگرگون شود دین و آیین و راه
جز آز و نیاز و بجز خشم و کین***نبینی تو باخلق روی زمین
بجز راه دوزخ نورزند هیچ***نبینی کسی کو بود دین بسیج
نه نوروز دانند نه مهرگان***نه جشن و نه رامش نه فروردگان
برآید همی ابردرآسمان***که باران نبارد به هنگام آن
زگرمای گرم وزسرمای سخت***بریزدبسی برگ و بار درخت
بسی نعمت ومال گردآورند***مرآنرابه زیر زمین گسترند
نیامد کسی را چنان رنج و تاب***به هنگام ضحاک و افراسیاب
ز هرجانب آهنگ ایران کنند***به سم ستورانش ویران کنند
بپرسید زرتشت بار دگر***ز هرمزدادار پیروزگر
سیه جامه را کی نماید شکست***چگونه شود دیو ناکام، پست
که جانم ز تیمار گریان شدست***دل از اندوه و رنج بریان شدست
بدو گفت دادار پروردگار***که ای مرد دین دار اندوه مدار
چوهنگام ایشان شود در جهان***پدید آیدازچندگونه نشان
زمین خراسان ز نم و بخار***شود چون شب داج،تاریک و تار
برآید نشان از خراسان سپاه***چوآید به وقت و به هنگام گاه
یکی شاه باشد به هندوبه چین***ز تخم کیان اندر آن وقت کین
گروهیش شاپور خوانند نام***بیابد زگیتی بسی نام وکام
کشدسوی بلخ وبخارا سپاه***کند روی کشور زهرسو نگاه
زپارس وخراسان وازسیستان***یکی لشگرآرد عجب بیکران
به ایران بباشد سه جنگ تمام***بسی کشته گردند مردان نام
شود اهرمن جنگ راچاره گر***اُ با نره دیوان پرخاشگر
شود لشگر دیو ناپایدار***بسی خسته و کشته در کارزار
بیاید پس آن مرد فرخنده نام***که بهرام خواند ورا خاص و عام
بگیرد سر تخت و تاج شهان***جهان را رهاند از آن گمرهان
دیگرعلایم آخرالزمان به نقل از پیامبر اسلام ص ومعصومین
در امت من روزگاری آید که درآن قاتل نمی داند که چرا کشته ومقتول نمی داند که چرا کشته شده.پرسیدند که چگونه ممکن است؟ فرمود:به سبب هرج و مرج.سپس فرمود: قاتل و مقتول در آتشند.وسپس:تو اگر توانستی از کشته شدگان باش
زکات از مستحقین قطع کنند.مسکرات آشکار سازند.غیبت را خوشی وشوخی دانند.حرام را مباح دانند.نمازرا تاٌخیر بیاندازند.والدین را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد شوند.همسایه را جفا کنند.حیای کوچکان کم شود.برادر به برادر حسد ورزد.وفا کم شود.زنا فراوان گردد.کبر و منیٌت چون سم در دلها راه یابد.بیدادگری و جرایم آشکار گردد.مومنین خوار ومنافقین عزیز باشند.صورتشان صورت آدمی و دلهایشان دل شیطان است.زندانبانانی خواهند بود که درخشم خدای روزراشب وشب راروزمی کنند،مبادا ازهمرازان آنان باشی.بازارها به یکدیکرمنتقل می گردد.قرآن ها زینت می شود.مساجد را مثل معابد یهودوکلیسا زینت دهند.مناره ها را بلند سازند.طلاق فراوان شود.مردان امت من خود را به طلا بیارایند ولباس ابریشم برتن کنند.مردم پست عمارتهای محکم رفیع البنیان بسازند.ظروف طلا و نقره استعمال می کنند.ربا را به صورت بیع ورشوه رابه اسم هدیه حلال شمرند.بعضی مردم به گورستان رفته وآرزوی مرگ کنند.از برای دنیا برادران خودرابکشند.مرگ مفاجات زیاد شود.درراههاوشهرها غارت زیاد شود.فتنه و اضطراب بسیارشود.مردم محارم خودرا وطی نمایند.زنان خواننده زیاد شوند.زلزله فراوان گردد.عمرها کم شود.بلاها ظاهرگردد.تار و ساز آشکارگردد و آنرا مستحسن شمارند.عابدان ریاکارند.وتاجران رباخواروزنان ایشان زناکار.توانگران حج را برای تفریح و تجارت بجای آورند.بیشترعلما شریرترین خلق خدا هستند در زمین.فقهای گمراه کننده زیاد شوند. قرآن را به غنا خوانند.خونریزی زیاد شود.لجاجت در میان مردم آشکار گردد.فقر بسیار شود.سال به سال بدعت و شر وفسق وفجورازسال پیش زیادترگردد.درآن هنگام زیرزمین ازروی آن بهتراست.باران ها در غیر موسم ببارد.جماعتی از پیروان شیطان ادعای امامت کنندومردم راگمراه وازدین منحرف سازند وای برآنانی که به دست خود کتاب می نویسند واز آن دکانی برای خود باز می کنند.از اینان با عنوان پلیدان در ملکوت آسمانها یاد می شود(چون کار به دست نااهل افتد چشم به راه قیامت باش–پیشاروی قیامت کذابینی خواهند بود،ازآنان حذرکنید).کفار بر همه اهل اسلام مسلط شوند.دو گروه ازعجم در هم ریزند به خونریزی-بر سر لفظ کلمه عدل-وآن روزاست که یکی از اولاد من به سلطنت برسد و اسلام را طاهرکند وزمین را که پراز ظلم وجورشده از عدل وداد پر کند.چهاردیوارکاخ ظلالت درهم شکند و پرده ازروی دلها بردارد.دادمظلوم ازظالم بگیرد.وبه خانه کعبه تکیه کند و بگوید: اِنی بقیة ا…ِ وحجتهِ وخلیفةِ علیکم
او (خدا) کسی است که پیامبر خودرابرای هدایت مردم فرستاد با دینی راستین و برحق تا او رابرهمه ادیان پیروز گرداند

http://images.persianblog.ir/441070_JtirtHzI.jpg

*************************

قسمتی از اشعار ایشون:

قدرت کردگار می بینم *** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم *** بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران *** یک به یک را سوار می بینم
هر یکی را به مثل ذره نور *** پرتوی آشکار می بینم
………
……….
………
شه چو بیرون رود زجایگاهش *** شاه دیگر بکار می بینم ///(خروج احمدشاه وآغازسلطنت رضاخان)
احتساب وحساب درعهدش *** سست وبی اختیار می بینم
ظلم پنهان خیانت وتزویر *** براعاظم شعار می بینم
دولتش بی حساب میدانم *** مکنتش بی حساب می بینم
درحقیقت شهی بود ظالم *** عاری از گیرودار می بینم
علمای زمان او دائم *** همه را تارومار می بینم
دایم اسبش بزیر زین طلا *** کمتران را سوار می بینمم
جنگ سختی شود تمام جهان *** کوه وصحرا تبار می بینم /// (جنگ جهانی دوم)
کاروبار زمانه وارانه ***قحط و هم ننگ وعارمی بینم /// (قحطی وحضورنیروهای اشغالگردرایران)
عدل وانصاف در زمانه وی *** همچو هیمه بنار می بینم
کهنه رندی به کار اهریمنی *** اندرین روزگار می بینم /// (اشاره به استعمار انگلستان)
معتصف برصفات سلطان است *** لیک من گرگ وار می بینم
جون دو ده سال پادشاهی کرد *** شهیش را تبار می بینم /// ( تبعید رضا شاه ازایران)
پسرش چون به تخت بنشیند *** بوالعجب روزگار می بینم ///( آغاز سلطنت محمد رضا)
نوجوانی مثال سروبلند *** رستمش بنده وارمی بینم
درامورشهی است بی تدبیر*** لیکنش بخت یار می بینم
بس فرو مایگان بی حاصل *** حامل کاروبار می بینم
شور وغوغای دین شود پیدا *** سر بسر کارزار می بینم /// (انقلاب اسلامی)
بندگان جناب حضرت او *** سر بسر تاجدار می بینم /// (اشاره به رئیس جمهور در ایران)
تا سی و اند سال ای برادر جان *** دور آن شهریار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد *** لشگری راسوار می بینم
قائم شرع آل پیغمبر *** بجهان آشکار می بینم
(م ح م د) می خوانند *** نام آن نامدار می بینم
……..
……….
………
نه درودی بخود همی گویم *** بلکه از سر یار می بینم
نعمت الله نشسته در کنجی *** همه را در کنار می بینم

*************************

پیشبینی های شگفت انگیز شاه نعمت الله ولی
دیوان شاه نعمت الله ولیّ ، پیر طریقت حافظ که در موردش سروده است
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند
آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
دیوانی است که تمامی نسخه های چاپی آن چه قبل از انقلاب استعماری وچه پس از آن سانسور و تحریف شده است وتنها نسخه خطی آن معتبر است که ما تنها به بخشهایی از آن دست یافته ایم
قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
قایم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم – ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم
نشانه های ظهور
ظهور دجال درایران-ظهور دابة الارض(قدرتی بلا منازع در زمین)-خروج یاجوج و ماجوج گروهی وحشی از میان مسلمانان-شاید القاعده-صَیحِه آسمانی -علایمی در خورشید وماه
تغییرات شدید جوی(پیامد گرمایش زمین در اثر افزایش مونوکسیدکربن)-خشکسالی وقحطی فراگیر-قیام یمانی-جنگ جهانی سوم(به قول امام صادق قبل از ظهورمنجی،قدرتهای بزرگ طی جنگی یکدیگر را تقریباٌ از بین می برند)-هرج و مرج وآشوب-آتشفشانها،طوفانها و زلزله های عظیم-شیوع گسترده بیماریهای مسری وکشنده-خوف در عراق-جنگ داخلی بزرگ در ایران- نابودی کامل یا عذاب شدید کلیه شهرهای جهان(قرآن)وزلزله مهیب تهران-تشکیل حکومتی از نیکوکاران درایران( زمینه سازان ظهور-حدیث نبوی:چون ایشان قیام کنند با پرچم های سیاه از جانب خراسان; خود رابه آنان برسانید حتی اگر با گذر ازروی برف باشد)-قتل ملک عبدا…درماه ذی الحجه-هرکس برای من قتل امیر عبدا…راتضمین کند،ظهورمهدی را برایش تضمین می کنم-امام صادق ع
از بین رفتن آمریکا و فتح اسراییل توسط زمینه سازان ظهور(کار در سرزمینهای اشغالی به جایی رسد که مسلمین از زیر سنگ یهودی بیرون کشند و بکشند…)ه
آن هنگام که پاره ای از نشانه های پروردگارآشکار شود،نفسی را ایمان آوردن سود ندهد.ونه نفسی را که به هنگام ایمان،کارنیکی انجام نداده باشد-قرآن
پیشگوییهای انجیل درموردایران
وعده های عذاب:1-مایه قوٌت ایشان را خواهم شکست.2-در چهارگوشه عالم پراکنده شان خواهم ساخت.3-ایشان را مشوش ومضطرب خواهم ساخت
وعده های نیک:1-تخت خود را درایران قرار خواهم داد.2-سروران و حکمرانانشان را هلاک خواهم ساخت.3-اسیرانشان را باز خواهم آورد
پیشگوییهای زرتشت
جاماسب نامه: پیامبرعرب آخرین پیغمبران باشد.دین اواشرف ادیان باشدوکتاب اوباطل گرداندهمه ی کتابهارا.ازفرزندان آن خورشید جهان کسی پادشاه شود دردنیابه حکم یزدان که جانشین آخر آن پیامبرباشد…وظهوراودرآخرالزمان باشد…وهمه جهان رایک دین کند وفقر را ریشه کن کند وهمه مردم جهان را هم فکروهمگفتار وهم کردار نماید
زرتشت نامه:زرتشت از اهورامزدا از سرنوشت ایران درآخرالزمان می پرسد.اهورامزدا ابتدا ازیک دوره سیاه وپر مصیبت چیرگی شیطان ودیوبر ایران یاد می کند وسپس نوید ظهور سوشیانس را می دهد:…درپایان هزاره فرشته موکل برزمین گنجهای فراوان درزیر زمین ایران راهویدامی کند(نفت).«دیوکین »ظاهرمی شود-دجال-وتمامی مردم سیاه پوش می شوند.کم آبی وخشکسالی می آیدوابرهای بدون باران ظاهرمی شوند.جشنهای نوروزومهرگان کنارگذاشته می شوند.عده ای ازمردم ایران آواره می گردند.قشرپست مال ونعمت فراوان می اندوزند.سلطنت به غیرایرانی رسد(سیدِ هندی!)وآنان غلامباره باشند وهوسباز آنگاه مردم ایران دررنج وعذاب خواهند افتاد.چنان رنجی که حتی درزمان افراسیاب وضحاک نیز دیده نشده وایران کاملا ویران می شود…آنها ازپست ترین نژاد هستند-از سیکهای هندوستان!-آنها به یاری سحروجادو دِه های ایران که من آفریدم ویران کنند وهمه چیز رابیالایند ودین وپیمان وشادی وراستی راازبین ببرند ودین من به نیستی رسد.آنان فریفتارهستند وبدترین دین رادارند.زیرا آنچه راکه گویند نکنند-مظاهرنفاق-.مهرپدرراازپسروبرادرراازبرادربگیرند
درآن هنگام دارودرخت بکاهدوهنرونیروی مردان کم باشد وآزرم وسپاس از نان ونمک ندارند.مردم اززندگی به تنگ
آمده ومرگ خویش راازمن خواهند وجوانان راهوای بازی ورامش از دل برنیاید .صدقه ندهند ومردم ایران به سوی باختر(غرب)تباه شوندوبه سبکی وآلودگی رسند.وایمان به معاد برود.زرتشت پرسید:دادار،چه هنگام دیوان تباه شوند؟ فرمود:هرگاه نشان سیاهی در خراسان پیدا شود ولشگری از آنسوی آهنگ دیوان کنند و طی سه جنگ در ایران از آنان کشتاری کنند که هیچ دشمنی تا آن روز ندیده باشد و از کشته هایشان پشته سازند…سپس سوشیانس بیاید و جشن وسرور با ایرانیان باشد
هزاره سر آید به ایران زمین***دگرگون بود کار و شکل همین
بود حکمرانی آن دیوکین****که دین بهی را زند بر زمین
چو آید به گیتی نشان سیاه***دگرگون شود دین و آیین و راه
جز آز و نیاز و بجز خشم و کین***نبینی تو باخلق روی زمین
بجز راه دوزخ نورزند هیچ***نبینی کسی کو بود دین بسیج
نه نوروز دانند نه مهرگان***نه جشن و نه رامش نه فروردگان
برآید همی ابردرآسمان***که باران نبارد به هنگام آن
زگرمای گرم وزسرمای سخت***بریزدبسی برگ و بار درخت
بسی نعمت ومال گردآورند***مرآنرابه زیر زمین گسترند
نیامد کسی را چنان رنج و تاب***به هنگام ضحاک و افراسیاب
ز هرجانب آهنگ ایران کنند***به سم ستورانش ویران کنند
بپرسید زرتشت بار دگر***ز هرمزدادار پیروزگر
سیه جامه را کی نماید شکست***چگونه شود دیو ناکام، پست
که جانم ز تیمار گریان شدست***دل از اندوه و رنج بریان شدست
بدو گفت دادار پروردگار***که ای مرد دین دار اندوه مدار
چوهنگام ایشان شود در جهان***پدید آیدازچندگونه نشان
زمین خراسان ز نم و بخار***شود چون شب داج،تاریک و تار
برآید نشان از خراسان سپاه***چوآید به وقت و به هنگام گاه
یکی شاه باشد به هندوبه چین***ز تخم کیان اندر آن وقت کین
گروهیش شاپور خوانند نام***بیابد زگیتی بسی نام وکام
کشدسوی بلخ وبخارا سپاه***کند روی کشور زهرسو نگاه
زپارس وخراسان وازسیستان***یکی لشگرآرد عجب بیکران
به ایران بباشد سه جنگ تمام***بسی کشته گردند مردان نام
شود اهرمن جنگ راچاره گر***اُ با نره دیوان پرخاشگر
شود لشگر دیو ناپایدار***بسی خسته و کشته در کارزار
بیاید پس آن مرد فرخنده نام***که بهرام خواند ورا خاص و عام
بگیرد سر تخت و تاج شهان***جهان را رهاند از آن گمرهان
دیگرعلایم آخرالزمان به نقل از پیامبر اسلام ص ومعصومین
در امت من روزگاری آید که درآن قاتل نمی داند که چرا کشته ومقتول نمی داند که چرا کشته شده.پرسیدند که چگونه ممکن است؟ فرمود:به سبب هرج و مرج.سپس فرمود: قاتل و مقتول در آتشند.وسپس:تو اگر توانستی از کشته شدگان باش
زکات از مستحقین قطع کنند.مسکرات آشکار سازند.غیبت را خوشی وشوخی دانند.حرام را مباح دانند.نمازرا تاٌخیر بیاندازند.والدین را دشنام دهند وبه مرگ آنان شاد شوند.همسایه را جفا کنند.حیای کوچکان کم شود.برادر به برادر حسد ورزد.وفا کم شود.زنا فراوان گردد.کبر و منیٌت چون سم در دلها راه یابد.بیدادگری و جرایم آشکار گردد.مومنین خوار ومنافقین عزیز باشند.صورتشان صورت آدمی و دلهایشان دل شیطان است.زندانبانانی خواهند بود که درخشم خدای روزراشب وشب راروزمی کنند،مبادا ازهمرازان آنان باشی.بازارها به یکدیکرمنتقل می گردد.قرآن ها زینت می شود.مساجد را مثل معابد یهودوکلیسا زینت دهند.مناره ها را بلند سازند.طلاق فراوان شود.مردان امت من خود را به طلا بیارایند ولباس ابریشم برتن کنند.مردم پست عمارتهای محکم رفیع البنیان بسازند.ظروف طلا و نقره استعمال می کنند.ربا را به صورت بیع ورشوه رابه اسم هدیه حلال شمرند.بعضی مردم به گورستان رفته وآرزوی مرگ کنند.از برای دنیا برادران خودرابکشند.مرگ مفاجات زیاد شود.درراههاوشهرها غارت زیاد شود.فتنه و اضطراب بسیارشود.مردم محارم خودرا وطی نمایند.زنان خواننده زیاد شوند.زلزله فراوان گردد.عمرها کم شود.بلاها ظاهرگردد.تار و ساز آشکارگردد و آنرا مستحسن شمارند.عابدان ریاکارند.وتاجران رباخواروزنان ایشان زناکار.توانگران حج را برای تفریح و تجارت بجای آورند.بیشترعلما شریرترین خلق خدا هستند در زمین.فقهای گمراه کننده زیاد شوند. قرآن را به غنا خوانند.خونریزی زیاد شود.لجاجت در میان مردم آشکار گردد.فقر بسیار شود.سال به سال بدعت و شر وفسق وفجورازسال پیش زیادترگردد.درآن هنگام زیرزمین ازروی آن بهتراست.باران ها در غیر موسم ببارد.جماعتی از پیروان شیطان ادعای امامت کنندومردم راگمراه وازدین منحرف سازند وای برآنانی که به دست خود کتاب می نویسند واز آن دکانی برای خود باز می کنند.از اینان با عنوان پلیدان در ملکوت آسمانها یاد می شود(چون کار به دست نااهل افتد چشم به راه قیامت باش–پیشاروی قیامت کذابینی خواهند بود،ازآنان حذرکنید).کفار بر همه اهل اسلام مسلط شوند.دو گروه ازعجم در هم ریزند به خونریزی-بر سر لفظ کلمه عدل-وآن روزاست که یکی از اولاد من به سلطنت برسد و اسلام را طاهرکند وزمین را که پراز ظلم وجورشده از عدل وداد پر کند.چهاردیوارکاخ ظلالت درهم شکند و پرده ازروی دلها بردارد.دادمظلوم ازظالم بگیرد.وبه خانه کعبه تکیه کند و بگوید: اِنی بقیة ا…ِ وحجتهِ وخلیفةِ علیکم
او (خدا) کسی است که پیامبر خودرابرای هدایت مردم فرستاد با دینی راستین و برحق تا او رابرهمه ادیان پیروز گرداند

160 دیدگاه

 1. شما بنده حقیر همه رو درست ترجمه کردین تا دوره انقلاب اسلامی بعد از اون چهل سال حکومت میکنن که طبق تحقیقات من و چند نفری که هستیمم توی این دوره انقلاب مردم همه عزا دار میشن همه سیاه پوش میشن برادر به برادر رحم نمیکنه مهر بچه از دل پدر و مادر بیرون میره از دوره ذهاک بدتر میشه که شده چرا میخواین با این نظرات من درآوردیتون عقل ایرانی ها رو بدزدین شما هم خاين به کشور هستید مردم همه بیدار شدن بدبختشون که کردین ازین بدترش نکنین خواهشا بعد از این دوره هم شهریار میاد به امید خدا ایران آباد میشه به کوری چشم دشمنا و خیانت کاران به ایران زنده بادایران و ایرانی

  • درود بر شما جواب دندان شکنی دادین به این ادمین این سایت ..آمریکاو اسراییل خخخه نابود میشه نوشته..باید مینوشتی حکومت اخوندی و مسولین مملکت از اول تا اخر ریده میشه بهشون پدرتون رو در میارن صبر کنید حالا برین تفسیر کنین بدبختا

   • کسی از شما نظر خواست؟
    مطمئنا واقعیت داره

    • ابولی تو گه خوردی که میگی این اراجیف که تحویل داده درسته
     انشالله به یاری امام زمان تا سال آینده(۴۰سال) ریشه تو و این مفسر حق بجانب و این ظلم و ستم کنده خواهد شد
     آمین

  • چرت وپرته بابا ملت چقد دنبال سرنوشت خودشون توی آینده میگردنن … جهان سوم هستیم دیگه

  • اینایی که اینجوری معنی میکنن یه مشت خائنن که درد ملت رو نمی بینن.اره جون خودشون ای چهل سال اصلا گلستان بود.اتفاقا منفوووورترین رهبران رو همین چهل سال داشتیم.حالا که برای همه مشخص شد مظلوم تاریخ محمدرضاشاه بود.این متنو که خوندم یاد دروغای مسخره کتاب تاریخ چهاوم ابتدایی افتادم

   • بستگی داره گلستان رو چی بدونی اگه صدام به جمهوری اسلامی حمله نمی کرد و تمام دنیا پشتیبانش نبودن ایران حتی از نظر دنیا طلبانی مثه تو هم گلستان بود و مرفه ترین کشور دنیا ما گل هایی مثه شهیدان چمران صیاد کلانتری بهشتی مطهری رجایی باهنر شهریاری و… رو به انسانیت معرفی کردیم

    • خدا شفات بده

    • اصلا 40 سال گلستان بود و از نظررفاهی از کل دنیا بالاتر بودیم انقدر خر تولید کردیم تو این 40سال که هنوزم سنگ اینارو به سینه میزنن این جماعت الاغو تو عربستان به صف کن و فلانشونم کنن بازم چنان خرن که بازم غلام سینه چاکشونن خر که حتما نباید ظاهرش خر باشه اتفاقا خر 4پا خیلی بهتره از خر 2پا چون حداقل ظاهر و باطنش یکیه

  • من خیلی وقته رو این داستانا تحقیق میکنم تنها چیزی که بنظرم شاید اتفاق بیفته اینه که امسال قبل از عید تو ماه اسفند باید یه زلزله خیلی بزرگی اتفاق بیفته و سال دیگه تو اردیبهشت ماه یه اتفاق دیگه و 97و 98 سال پر از جنگ و مرگی داریم و انشالله سال 99 اگه زنده موندیم یه خبرای خوبی میشه البته همه این حرفا رو دلیلشم دارم ولی دوست ندارم الان حرفی بزنم. اگه از 20اسفند تا شب عید اولیش اتفاق بیفته فکر کنم بقیشم درسته. فقط اینو میدونم که خدا بنده هاشو فراموش نکرده هیچ ظلمیم نمیمونه

  • زنده باد پس معلوم میشه هنوز ایرانی واقعی هست
   نه کسانی که چشمشون به دست و دهن اسرائیل و
   آمریکا و … هست.
   زنده باد ولایت
   زنده باد ایران
   زنده باد ایرانی

  • انشاعلا و امیدوارم امام زمان ظهور کنند و تمام این فساد ها و مشکلات و بدبختی ها از بین بروند

  • سلام ببخشد میشه بگین کامل این کتاب از کجا میتونم دانلود کنم

  • درود به شرفت نمیدونم اینا مردمو چی فرض کردن

 2. رهنمــــا و امـــام هفت اقلیــم نــــام او را شعــار می بینـــم
  در این بیت عدد ابجد شعار ۵۷۱ است وعدد ابجد ولی امر مسلمین نیز دقیقاً ۵۷۱ میباشد

 3. جالبه.تا قاجار رو یه جورایی میشه هضم کرد.بعدشو با 10تا نوشابه کوکا نمیشه.خخخ.مسخره .خیلی متاسفم برات.

 4. امروز با وجود تکنولوژی و فاکت ها و متخصصین با علم و دانش نمی توان بطور قطعی اینده دنیا و روابط میان دول را بطور یقین و دقیق پیش بینی کرد حال این آدم تک هم زده و در آن زمان با نداشتن دانش کافی توانسته اینده را پیش بینی کند چه مستندی وجود دارد که این حرف های از ایشان و قابل استناد است .
  التماس تفکر و خرد

  • پیشگویی کردن در اسلام کاملا درست و علمی و تایید شده است برای مثال خود پیامبر و امامان از آینده ی اسلام خبر دادن و بسیای از این پیشگویی ها هم به واقعیت پیوستند در خارج از اسلام هم نوستر آداموس هم بسیاری از پیشگویی هاش درست بوده

 5. من نمیدونم در مورد ناصر الدین شاه گفته چهارده و هشت متوجه نشدید چارده یعنی چارتاده بعلاوه هشت در اولین بار من فهمیدم میشه چهل و هشت

 6. خیلی ازش سانسور شده دقیقا بعد سلسله جمهوری اسلامی .. واقعا مردمو چی فرض کردین
  گرد آئینه ضمیر جهان
  گرد و زنگ و غبار می بینم
  همه را حال می شود دیگر
  گر یکی در هزار می بینم
  ظلمت ظلم ظالمان دیار
  غصهٔ درد یار می بینم
  قصهٔ بس غریب می شنوم
  بی حد و بی شمار می بینم
  جنگ و آشوب و فتنه و بیداد…
  بس فرومایگان بی حاصل
  عامل و خواندگار می بینم
  هرکه او پار یار بود امسال
  خاطرش زیر بار می بینم
  مذهب ودین ضعیف می یابم
  مبتدع افتخار می بینم…
  دوستان عزیز هر قومی
  گشته غمخوار و خوار می بیینم …
  نصب و عزل تبکچی و عمال
  هر یکی را دوبار می بینم
  ترک و تاجیک را به همدیگر
  خصمی و گیر و دار می بینم
  بقعه خیر سخت گشته خراب
  جای جمع شرار می بینم
  همدمی و قناعت و کُنجی
  حالیا اختیار می بینم…
  گرچه می بینم این همه غمها
  شادئی غمگسار می بینم
  عالمی چون نگار می بینم
  چون زمستان پنجمین بگذشت
  ششمش خوش بهار می بینم

  • یه بنده خدا

   دمت گرم. اینا تا اونجایی که به نفعشون باشه را تفسیر میکنن. د آخه یکی نیست بگه اگه تو شاه نعمت اله را قبول داری، پیشگویی هم قبول داری، پس سانسورت دیگه چیه عمو. یعنی یه تیکه اش را درست گفته، ما بقیش که به مزاج شما سازگار نیست را پرت و پلا گفته؟

  • دود برتو

  • چقدر ساده این. اینا بخش زیادیش ساختگیه. دراویش اینا رو روز به روز آپدیت میکنن.

  • سلام من یه نسخه اصلی کتاب میخام از کجا میتونم پیدا کنم راهنمایی کنید ممنون میشم

 7. من که خ امیدوار به ظهور امام زمان هستم تا اندازه ای آماده ام کمتر از دوسال دیگه میادش از کسی که ولی حق و اهل کرامت بود هم نقل شده

 8. داور نظری

  سلام .تا جایی که فکر میکنم درسته هر چند صوفی گری و درویشی در اسلام جایز نیست و البته اگر این اشعار درست باشد بستگی به این دارد که چه کسی ان را تفسیر کند مثلا ایت الله بهجت یا یک تحلیلگر مسائل سیاسی یه مکارم شیرازی به همین دلیل معنیش عوض میشود.انشا الله که معنیش خوب باشد و ایران ما همیشه پایدار و دینمان اسلام و مذهبمان شیعه بماند

 9. منتظر المهدی

  دوستان توجه داشته باشند این ابیات از سالها قبل سروده شده و کاملا با تاریخ ایران سازگاری دارد ولی ابیاتی بعد از دوره چهل ساله نظام حذف شده و بلافاصله به ظهور امام زمان متصل می کنند.
  تا چهل سال ای برادر من دور آن شهریار میبینم
  دور ایشان تمام خواهد شد لشکری را سوار میبینم
  سیدی را زنسل آل حسن سروری را سوار میبینم
  قایم شرع آل پیغمبر به جهان آشکار میبینم
  اما واقعیت اینه که پایان دوره چهل ساله سلسله جمهوری اسلامی ابتدا باظهور سید ال حسنی و یا بنابه روایت های خوانده شده سید خراسانی با پرچم های سیاه و لشگر عظیمی از خراسان شروع می شود و به فرماندهی شعیب بن صالح طی سه جنگ داخلی اولی در پای کوههای سیاه شهر ری و دومی در قم که تعداد زیادی از علمای حوزه قم را می کشد و اخری در باب الاصطخر شیراز پایان میابد که بعد از آن با ولی عصر بیعت میکند و باقی ماجرا که از ان همه جا صحبت می شود. البته این را هم بگویم خیلی سعی شده سید حسنی یا خراسانی را به افرادی نسبت بدهند که صد البته موفق نشدند.
  شما کافی است در باره سید حسنی یا خراسانی سرچ کنید وحتی از قلم علمای حوزه قم که درباره امام زمان تحقیق میکنند بخوانید که سید حسنی در قم چه میکند. ظهور سید حسنی و سفیانی در یکسال و یک ماه است و اما سوریه انچه را که دیده اید مربوط به دوره قبل سفیانی است و باید منتظر دوره بعد از ظهور سفیانی باشید که به مراتب شدید تر از داعشی ها است.
  به گمانم کسانی که به امام زمان ملحق می شوند باید مخلص فی الله باشند و این نیاز به این دارد که ناخالصی هاپاک شود و انهایی که به نام اسلام دست به ثروت اندوزی وربا و بی عدالتی زده اند از صحنه روزگار خارج شوند.
  من الله توفیق

 10. چرت و پرتای قشنگی گفتی ولی اینا اشعار شاه نعمت الله نیست

 11. بنده پی دی اف نسخه ای قدیمی از دیوان شاه نعمت الله ولی دارم ولی چنین شعرهایی که ادعا می کنند در هیچ کجای متن اصلی ندیدم. اما فقط در حاشیه سه برگ آن به صورت مطلب اضافه شده این شعر را دیدم که نشان میدهد توسط خود شاه نعمت الله نوشته نشده است. این امکان قریب به یقین است که این شعر در چند ساله اخیر نوشته و به حاشیه کتابهای قدیمی اضافه شده باشد. به عنوان سند به هر یک از دوستانی که شک دارند حاضرم تقدیم کنم

 12. یه بنده ی بی نان ونشان

  عزیزان اینکه شاه نعمت الله ولی حق است درست واینکه با اشعار اشاراتی به سلسله ها کرده درست است ولی خودتان قضاوت کنید که هر بار سلسله ای پدید امده به نفع خودش اشعار را تحریف کرده ودشمنش راخراب کرده است وبی طرفان را سبک نشان داده پس تا حالا خدا می داند چندین بار تحریف روی داده

 13. فکر کنم تحریف شده باشه.چون به اختلاسها اشاره ای نکرده

 14. این اشعار تمام دست رفته توش
  دوستان به هیچ عنوان این اشعار را نخونید چون روح شاه نعمت الله ولی را اذیت میکند و حرف در دهان ایشان میگذارند
  سعی کنید نسخه اصلی را پیدا کنید
  اینا تمام اشعار را جوری دست برده اند توش که معانیش برای همه ساده و روان است و به نفع خودشان نوشتن به اصطلاح سانسور کردن.
  اشعار شاه نعمت الله ولی به شکلی هست کههرکسی نمیتواند به راحتی انرا معنی کند.سربلند و پیروز باشید در پناه خدا و کوروش بزرگ.

  • دقیقا درست فرمودید اشعار قدیمی با این اشعار متفاوت است و حتی خواندنش هم برای مردم سخت است چه برسد به معنی کردن

 15. درود بر همه اینها خیلی مردم رو احمق فرض کردن همه رو به نفع خودشون سانسور کردن

 16. فریبرز باقری

  باسلام برادر عزیزمنم خیلی وقته دنبال نسخه قدیمی شاه نعمت الله ولی میگشتم اگه امکان داره ومقدوره به ای دی من بفرستید با تشکر @ansan67

 17. موسیانوس

  ای داد بیداد. کاش شما هم از اتفاقی که شاه نعمت الله گفته با خبر بودید.

 18. همه تحریف شده بود که !!!!

 19. کسی نسخه اصلیش رو داره به ای دی تلگرام من بده لطفا iran8008@
  مرسی

 20. این اشعار نشون میده که یا نعمت الله ولی پیشگوی خوبی نبوده یا اینکه کتابش تحریف شده

 21. حسین عادل زاده

  نیازی به شعر نیست
  و مظلومیت سید علی خامنه ای هر روز نمایان تر میشه
  بعضی ها که جرات ندارن اسم شناسنامه ای شون رو هم بنویسند میان نظر مینویسند
  دلم روشنه به ظهور
  و اونی که میاد
  تازه مرد و نامرد از هم شناخته میشند
  تازه معلوم میشه خائن کی بوده
  دجال کی بوده
  کی پشت. سرش… شو می‌خورده کی سوارش بوده
  دوره ماهم تموم میشه و روزی که آزمون می‌پرسند چقدر زندگی کردید میگیم یکی دو روز
  وبرای لحظه لحظه کامنت به کامنت کلیک به کلیک حرف به حرف تایپمون باید جواب. بدیم
  ومن افتخار میکنم که با سربند لبیک یا خامنه ای محشور بشم شما حرفاتون روزدید امیدوارم بعد از ظهور هم پاش بمونید آنقدر وجود داشته باشیم که اگر بعدا فهمیدیم اشتباه میرفتیم برگردیم و بگیم اشتباه میکردم معذرت بخوایم از خودمون که این فرصت درست اندیشیدن رو از دست دادیم اول
  اگر امام زمان ظهور کردن و سید علی خامنه ای رو تایید نکردند این جانب بیانیه رسمی میدم از همتون پوزش میطلبم به خاطر کج فهمیم لطفا جواب ندید چون دیگه نمیام توی این سایت احتمالا به اسم حسین هامانیان من رو بشناسید اون موقع (بعد از ظهور) انشاء الله

  • دمت گرمممممم

  • ميره برادر ! و من الله توفيق

  • خیلی حرفات خنده دار بود من نمیدونم شما یا کورید یا خودتون رو به کوری زدین که وضع مردم رو نمیبیند یکم از اون خونت بیا بیرون اگه وقت کردی و برو وضعیت مردم رو ببین بعد بیا اینجا حرف بزن خامنه ای کجای حکومتش خوب بوده که امام زمان بیاد تاییدش کنه نه تنها تاییدش نمیکنه بلکه با این بلاهایی که بر سر مردم ایران و کشور های دیگه اورد و با تحلیفاتی که در دین انجام داده نه تنها در این دنیا و بلکه در اون دنیا هم بخشیده نمیشه و به سزای اعمالش میرسه انقلاب سال 57 فتنه ای بیش نبود که برای نابود کردن ایران از سوی آخوند ها طراحی شده بود و الان هم به خواستشون رسیدند مردم ساده لوح ما هم گول وعده های خمینی رو خوردند و رفتند تو صف انقلاب تا یه مشت عقب افتاده که هیچی از تمدن و سیاست بد نبودند بیان بشن همه کاره ایران محمد رضا شاه اگه این آخوند ها باعث رفتنش نمیشند و حکومت شاه تا به امروز ادامه داشت الان کشورمون در سطح آلمان بود ایران در حال پیشرفت و رفتن به جز کشور های جهان اول بود ولی با انقلاب فتنه ایران برگشت به قرون وسطی درخواستی که من از شما و امثال شما دارم اینه که اگر اطلاعات تاریخی ندارید نظر ندید که بقیه بهتون بخندند و امیدوارم که روزی امام زمان بیاد و تمام جهان از این وضعیت نجات پیدا کنند

  • خیلی حرفات خنده دار بود من نمیدونم شما و امثال شما کورید یا خودتون رو به کوری زدین که وضع مردم رو نمیبینید یکم از اون خونت بیا بیرون اگه وقت کردی و برو وضعیت مردم رو ببین خامنه ای کجای حکومتش خوب بوده که امام زمان بیاد تاییدش کنه نه تنها تاییدش نمیکنه بلکه با این بلاهایی که خامنه ای و آخوندا و بقیه سرمداران رژیم به اسم اسلام و قرآن بر سر مردم ایران و کشور های دیگه اوردن به سزای اعمالشون بعد از ظهور امام زمان رسیده خواهد شد انقلاب سال 57 فتنه ای بیش نبود که برای نابود کردن ایران از سوی آخوند ها طراحی شده بود و الان هم به خواستشون رسیدند مردم ساده لوح ما هم گول وعده های خمینی رو خوردند و رفتند تو صف انقلاب تا یه مشت عقب افتاده که هیچی از اقتصاد و سیاست بلد نبودند بیان بشن همه کاره ایران محمد رضا شاه اگه این آخوند ها باعث رفتنش نمیشند و حکومت شاه تا به امروز ادامه داشت الان کشورمون در سطح آلمان بود ایران در حال پیشرفت و رفتن به جز کشور های جهان اول بود ولی با انقلاب فتنه ایران برگشت به قرون وسطی درخواستی که من از شما و امثال شما دارم اینه که اگر اطلاعات تاریخی ندارید نظر ندید که بقیه بهتون بخندند و امیدوارم که روزی امام زمان بیاد و تمام جهان از این وضعیت نجات پیدا کنند

 22. آدم میمونه به اینایی که میگن تحریف شده چی بگه ؟؟؟ اگه الان میگفت جمهوری اسلامی بده همین شعرو برمیداشتن جلوی در خونه هاشون میزدن یا ادعا میکردن سازمان ملل زده رو در ورودیش .

 23. دوستان اگه افرادی بتونن آینده رو پیش بینی بکنن پس بهشت وجهنم هم منتفیه چون با اصل دین اسلام منافات داره.اگه زمان حال رو افرادی پیشگویی کردن پس عملا ما هیچ نقشی درهستی نداریم.ما علتیم یا معلول؟

  • تاکاشی جان شما معلول باباتی ربطی به پیشگویی نداره. خودتون میفهمین چی میگین؟

  • سلام عزیزان
   جواب آقای خدایی
   شما فرمودید اگه کسی پیش گویی کنه افراد بعدی نقشی در انجام کارهاشون ندارن و بحث جبر پیش میاد. این روش تحلیل اشتباهه. با یه مثال توضیح میدم:
   اگه کسی بره روی پشت بام و اومدن مهمون رو زودتر بفهمه و به مادرش بگه جند لحظه دیگه مهمون میاد، یه پیش بینی کرده ولی عامل اومدن مهمون نبوده فقط اتفاق رو از قبل دیده.
   کمی دقت بفرمایید
   من الله التوفیق

 24. تماما چرته وازوقتی که این اعتراضات شروع شده این مسائل مد شده وازهمان اول انقلاب قدیمی هاازشاه نعمت الله ولی می گفتندکه بعدشاه سیدی می ایدکه پایه حکومتی رامیذاره که ظلم وستم بی حدمیشه ونادانان حاکم وئانایان یا کشته یاگوشه گیرمی شوندوحدود40سال این بساط طول میکشه

 25. نمیشه بهه قطع استناد کرد…..ولی ما تویه یه دوره ی خاص هستیم که تشخیص حق از باطل روز ب روز سخت تر میشع …..به قطع دجال وسفیانی ویمانی خواهند بود ….فقط مواظب باشیم تو کدوم جبهه قرار میگیریم

 26. بنده دیوان شاه نعمت الله ولی رو دارم و تمام مدت محفوظ در گاو صندوق
  کپی صفحات مهم رو بدون هیچ تغییر به دوستان نزدیکم دادم از این همه سایت که بدون آگاهی تفسیر یا حذف بیت هایی میکنن انتقاد خودم رو به این نحو که شما برای مطرح شدن خودتون یا خالی نبودن سایت و وبلاگ انجام میدید کار بسیار زشت و ناپسندی هست شما خارج از اینترنت دنبال نسخه های کپی باش ببین با چند استاد دانشگاه رشته ادبیات البته استاد های سن بالا نه امروزی بشین معنی و تفسیر کن بعد بگذارید داخل وب

 27. سلام برا من بفرست لطفا

 28. درود لطفا نسخه اصلی این شعر برا منم بفرستید

 29. درود لطفا نسخه اصلیش برام بفرستید به تلگرامomid136161@

 30. کاربر نازی شعراش مال نسخه اصلیه

 31. لطفا اگر ممکن هست برای بنده هم بفرستید این آدرس ایمیل بنده هستش pooriayoosefi@gmail.com

 32. واااااای چقدر خندیدم این یارو که معنی میکنه چه فکری پیش خودش کرده

 33. سید مهدی حسینی

  لطفا نسخه ای اگه دوستان دارن برای منم بفرستن بسیار ممنون میشم بابت پخش حقایق و البته کارشون هم بسیار ارزشمند هست دوستان عاجزانه این کار برای من انجام بدن تا آخر عمر دعا میکنمiribno@

 34. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش ولی
  دام تزویر مکن چون دگران قران را

 35. سلام دوستان عزیز از نسخه اصلی و قدیمی تر به این آدرس ایمیل بفرمائید ممنون میشم: Mostafa_m504@yahoo.com

 36. فک کنم سپاه معنیش کرده

 37. احسنت… بزار حضرت بیاد بهشون میفهمونیم حق با کی بوده 🙂
  لبیک یا خامنه ای لبیک یاحسین است

 38. سلام در باره شخصی که گفته بود ما معلولیم یا علت ربطی به پیش گویی نداره. و معلومه که ما معلولیم و منافاتی با اختیار ندارد فرضا معلمی با توجه به شناختی که نسبت به شاگردش دارد بگوید فلان شاگرد مردود میشود و واقعا این اتفاق بیافتد ایا باید بگوییم که شاگرد در مردود شدن خودش اختیاری نداشته بلکه ففط معلم نسبت به عمل ساگرد علم دارد

  • قياس مع الفارق !
   معلم در آفرينش شاگرد نقشي نداشته است اما خدا مارا آفريده و سرنوشت ما را هم تعيين كرده پس نميتواند از ما بخواهد بر خلافش عمل كنيم!

 39. سلام
  لطفا به ایمیل زیر برای منم بفرستید
  somy631980@gmail.com

 40. کاملا کتاب رو تحریف کردی دوست من.بخصوص قسمت بعد از پیروزی انقلاب رو

 41. سلام اگه میشه به این ایدی تلگرام نسخه اصلی شو بفرستین برام
  @zeynii

 42. درود به شما میشه واسه من ایمیل بفرماییدmojipersian63@gmail.com
  سپاس

 43. سلام اگه لطف کنین نسخه اصلی برام بفرست m58.saeedi@gmail.com ممنون میشم

 44. فقط آخرش درسته که امام زمان ظهور خواهد کرد همین:|||||

 45. من به نوبه ی خودم اگه شاه نعمت الله ولی رو بیارن جلوی چشام بازم باور نمی کنم چون اگه پیشگویی هاشو باور کنم خدارو قرآن می ره زیر سوال برای این که خدا می گه به انسان عقل و اختیار و قدرت عقل داده بحث کردن روش واقعا نهایت بی عقلیه نهایت کفره اگه پیشگویی واقعیت داشته باشه بهشت و جهنم خدا خودش یه ظلم به انسان ها برای این که زندگی ما و اعمال ما با این حرفایی شاه نعمت الله ولی عز قبل تایین شده التماس تفکر

  • پیشگویی درسته و در اسلام رد نشده و منافاتی با عقل و اختیار ما نداره همونطور که پیغمبرا از عاقبت قومشون گفتن و از پیامبر بعدی و مخصوصا پیامبر آخرالزمان و حضرت محمد صلوات الله و ائمه معصومین از ریز سرنوشت برخی اصحاب و دشمنان مثه ابن ملجم مختار میثم و … و امام بعد از خودشون از جمله شهادت امام حسین و قیام مهدی عجل الله خبر داده و می دهند

 46. سلام خانوم اگه خواستی نسخه اصلیشو میفرستم برات

 47. بى نام ولى نشان

  سلام.عزيزان گفته ها به حقیقت خواهند پیوست.ولی کمی صبر کنید.امسال دولت ایران دچار حوادث ناگواری خواهد شد
  در سوریه شهر حرستا فرو خواهد رفت.در افغانستان در شهر طالقان شعیب صالح هجوم خواهد کرد.ترکیه و روسیه شمال سوریه را خواهند گرفت.بعد از حرستا سفیانی و لشکر پرچم دار سیاه شعیب به قدرت خواهند رسید.و……………متاسفانه باید بگه م تا قبل از مهدی موعود ۲/۳ مردم جهان بر اثر فساد اهل زمین و حوادث طبیعی و غیر طبیعی از بین خواهند رفت.طبق احادیث پیامبر(ص).فعلا تا اینجا واستون بسه.اگر خواستید شاید یه روزی بقیه…………رو واستون گفتم.اگر عمر باقی ماند

 48. کامنت ها رو خوندم به این نتیجه رسیدم که شاه نعمت الله نباید این پیشگویی ها رو انجام میداد این حرف ها همش رازه وباید راز بمونه

  یاد این بیت از حافظ افتادم
  گفت ان یار کزو گشت سر دار بلند
  جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد

  خدا از سر تقصیراتمون بگذره

  • با سلام و عرض ارادت به همه دوستان
   غالب نظرات دوستان چه مخالف و چه موافق نشان از عدم فهم عمیق دین است
   تفقه در دین کنید و دین رو عمیق بهفمید و گرنه سیر شیادان خواهید افتاد
   مسیرت مشخص و امیرت مشخص

 49. فرهاد بیستون‌

  لطفا نسخه اصلی رو برام بفرستید بخاطر خدا و بخاطر عدالت خیلی ممنونم ازتون‌ .این آیدی تلگراممه @Hasht1108

 50. واضح است که تمام ابیات مربوط به پیشگویی قبل و بعد انقلاب ساختگی است. چگونه این شخص در قرن هشتم تا نهم هجری زندگی کرده است، پیشگویی ها درباره صفویه و قاجار با ذکر نام است، اما پس از انقلاب با ابجد و… گفته است.
  حسینی، شاه سلطان حسین
  محمد، محمدشاه قاجار
  ناصرالدین، ناصرالدین شاه…
  برقرار، خمینی!
  تحریفهای مکرر در این شعر آشکار است.
  حداقل مراجعه کنید به ویکیپدیا
  *سلسله پیشگویی‌هایی در یکی از قصاید وی پیرامون اوضاع ایران (دوران حکومت جمهوری اسلامی) موجود است که طی هفتصد سال از مرگ شاه نعمت‌الله مورد تحریف بسیار قرار گرفته و ابیات نامربوط فراوانی به آن افزوده شده‌است. این سروده‌ها توسط ژان لو بل فرانسوی از ایران خارج شد و شصت سال پیش منتشر گشت.*

 51. در مورد ختلاس و دزدی دولتمردان چیزی بیان نکرده اند؟/

 52. هر چي كه هست، ترسناكه. چرا بايد بيوفتيم به جون هم ديگه. درست يا غلط، ما چقدر ابلهيم كه منتظريم پيشگويي چند صد سال پيش حال و روزمون و درست كنه!

  • محمد ماهان

   سلام دوستان . اصلا نترسید . من خودم رو یک درویش نعمت الهی سلطانعلیشاهی میدونم. ولی همه ی ما از هر فرقه و سلسله و مشرب و مکتبی فقط و فقط مسلمانیم یعنی تسلیم رضای کردگار. تفاوتهای نگرشی ما ب تعبیر جالب حضرت شاه نعمت اله (عرفان نظری)به مثابه ی موجها و هباب های سطح دریا هستند ک همه در اثر وجود دریا (خاتم الانبیا)پیوسته زاییده میشوند. پس بیایید نترسیم و مسلمان(تسلیم حضرت حق)بمانیم. انشااله

 53. خیلی جالبه شاها بد بودن بقیه خوبن درست مطابق نظر بعضیا

 54. سلام باید بگم که اشعار شاه نعمت الله به هیچ وجه درباره هیچ پادشاه و جکومتی حرف نزده نه صفوی و نه قاجار و پهلوی و خمینی تنها فقط از سه نفر حرف زده نائب امام زمان و امام زمان این اشعار اصل شاه نعمت الله ولی هستند
  و باید بدونید که اشعار شاه نعمت الله ولی چندین بار در هر جکومت که در ایران به سر کار اومده به نفع اون جکومت دستکاری شدن این اشعار اصل شاه نعمت الله ولی هستند

  قدرت کردگار می بینم

  حالت روزگار می‏ بینم

  حکم امسال صورتی دگر است
  نه چو پیر‏ار(1) و پار (2) می‏بینم

  از نجوم این سخن نمی‏ گویم
  بلکه از کردگار می‏ بینم

  «عین و را ذال»(3) چون گذشت از سال
  بوالعجب کار و بار می‏ بینم

  در خراسان و مصر و شام و عراق
  فتنه و کارزار می‏ بینم

  گِرد آئینۀ ضمیر جهان
  گَرد و زنگ و غبار می‏ بینم

  همه را حال می‏شود دیگر
  گر یکی ور هزار می‏ بینم

  ظلمتِ ظلمِ ظالمانِ دیار
  بی ‏حد و بی‏ شمار می‏ بینم

  قصّه‏ ای بس غریب می‏ شنوم
  غصّه‏ ای در دیار می‏ بینم

  جنگ و آشوب و فتنه و بیداد
  از یمین و یسار می ‏بینم

  غارت و قتل و لشکر بسیار
  در میان و کنار می ‏بینم

  بنده را خواجه ‏وَش(4) همی ‏یابم
  خواجه را بنده ‏وار می‏ بینم

  بس فرومایگان بی‏ حاصل
  عامل(5) و خواندگار(6) می‏ بینم

  هر که او پار یار بود، امسال
  خاطرش زیر بار می‏ بینم

  مذهب و دین ضعیف می‏ یابم
  مُبتَدِع افتخار می ‏بینم

  سکّۀ نو زنند بر رخ زر
  درهمش کم ‏عیار می‏ بینم

  دوستان عزیز هر قومی
  گشته غمخوار و خوار می‏ بینم

  هر یک از حاکمان هفت اقلیم
  دیگری را دچار می‏ بینم

  نصب و عزل بِتَکْچی(7) و عُمّال
  هر یکی را دو بار می ‏بینم

  ماه را روسیاه می ‏یابم
  مهر را دل‏فَگار(8) می‏ بینم

  ترک و تاجیک را به همدیگر
  خصمی(9) و گیر و دار می ‏بینم

  تاجر از دست دزد بی‏ همراه
  مانده در رهگذار می ‏بینم

  مکر و تزویر و حیله در هر جا
  از صغار و کبار می ‏بینم

  حال هندو خراب می ‏یابم
  جور تُرک و تَتار می‏ بینم

  بقعۀ خیر سخت گشته خراب
  جای جمع شرار می ‏بینم

  بعض اشجار بوستان جهان
  بی ‏بهار و ثمار می ‏بینم

  اندکی امن اگر بود آن روز
  در حد کوهسار می ‏بینم

  همدمی و قناعت و کنجی
  حالیا اختیار می ‏بینم

  گرچه می ‏بینم این همه غمها
  شادی‏ای غمگسار می‏ بینم

  غم مخور زانکه من در این تشویش
  خرّمی وصل یار می ‏بینم

  بعد امسال و چند سال دگر
  عالمی چون نِگار(10) می‏بینم

  چون زمستان پنجمین بگذشت
  ششمش خوش ‏بهار می بینم

  نایب مهدی آشکار شود
  بلکه من آشکار می‏ بینم

  پادشاهی تمام ‏دانایی
  سروری باوقار می ‏بینم

  بندگان جناب حضرت او
  سر به ‏سر تاجدار می‏ بینم

  تا چهل سال ای برادرْ من
  دور آن شهریار می‏ بینم

  دور او چون شود تمام به کام
  پسرش یادگار می ‏بینم

  پادشاه و امام هفت اقلیم
  شاه عالی‏ تبار می‏ بینم

  بعد از آن خود امام خواهد بود
  که جهان را مدار می ‏بینم

  «میم و حا، میم و دال» می‏ خوانم
  نام آن نامدار می‏ بینم

  صورت و سیرتش چو پیغمبر
  علم و حلمش شعار می‏ بینم

  دین و دنیا از او شود معمور
  خلق از او بختیار می‏ بینم

  ید بیضا که باد پاینده
  باز با ذوالفقار می ‏بینم

  مهدی وقت و عیسی دوران
  هر دو را شهسوار می‏ بینم

  گلشن شرع را همی بویم
  گل دین را به بار می‏ بینم

  این جهان را چو مصر می ‏نگرم
  عدل او را حصار می‏ بینم

  هفت باشد وزیر سلطانم
  همه را کامکار می‏ بینم

  عاصیان از امام معصومم
  خجل و شرمسار می ‏بینم

  بر کف دست ساقی وحدت
  بادۀ خوش گوار می ‏بینم

  غازی(11) دوست دار دشمن‏ کش
  همدم و یار غار می ‏بینم

  تیغ آهن ‏دلان زنگ ‏زده
  کنْد و بی‏ اعتبار می‏ بینم

  زینت شرع و رونق اسلام
  محکم و استوار می‏ بینم

  گرگ با میش و شیر با آهو
  در چرا برقرار می ‏بینم

  گنج کسرا و نقد اسکندر
  همه بر روی کار می‏ بینم

  تُرکِ عیّارْ مست می‏ نگرم
  خصم او در خمار می ‏بینم

  نعمت ‏الله نشسته در کنجی
  از همه بر‏کنار می ‏بینم(12)

  • سلام دوست عزیز، خوبین؟ این شماره هایی که جلوی بعضی کلمات گذاشتین، منظورش چی میتونه باشه؟ لطف میکنین توضیح میدین؟ اگه براتون امکان داره به تلگرامم پیام بدین. ممنون میشم.
   آی دی تلگرامم:persianlandd

  • این آقا یهودیه

 55. سلام دوستان
  لطفا اگه از نسخه اصلی کتاب کسی داره به آیدی تلگرام من بفرسته
  light13of78god1999@
  تشکر

 56. به بیژن خواهشا اگه میشه نسخه اصلیشو به ایدی @SI997na_Kh بفرستید ممنون میشم

 57. سلام ببخشید یه درخواستی داشتم اینکه کامنت اول و دوم که ارسال کردم رو منتشر نکنید و فقط این کامنت رو منتشر کنید
  من تحقیق بسیار زیادی درباره پیشگویی های شاه نعمت الله ولی در بسیای از سایت های خارجی و داخلی کردم و حتی با کسانی هم که از اقواممون در فرانسه زندگی میکنن درباره این اشعار بحث و گفت گو زیادی انجام دادم و و اون ها هم با تحقیق در کتابخانه های فرانسه به من در پیدا کردن اشعار اصل شاه نعمت الله ولی کمک کردند و این ها اشعار اصل شاه نعمت الله ولی هستند و این اشعار به طور کامل و درست حکومت های ایران و طول مدت آن هارا پیشبینی کردن
  قدرت کردگار می بینم*** حالت روزگار می بینم
  از نجوم این سخن نمی گویم***بلکه از کردگار می بینم
  ازسلاطین گردش دوران***یک به یک را سوار می بینم
  از بزرگی ورفعت ایشان***صفوی برقرارمی بینم
  آخرپادشاهی صفوی***یک حسینی به کار می بینم -شاه سلطان حسین
  نادری در جهان شود پیدا***قامتش استوار می بینم
  آخر عهد نوجوانی او***قتل اوآشکار می بینم
  شهرتبریزراچوکوفه کنند***شهر طهران قرار می بینم
  ازشهنشاه ناصرالدین شاه***شیونی بیم دار می بینم
  درشب شنبه ماه ذیقعده***تن او برکنارمی بینم
  بعد از آن شه مظفرالدین را***توبدان برقرار می بینم
  شه چو بیرون رود زجایگهش***شاه دیگر به کار می بینم-رضاشاه
  نوجوانی مثال سرو بلند***رستمش بنده وارمی بینم
  چون فریدون به تخت بنشیند***پسرانش قطار می بینم
  چون دو ده سال پادشاهی کرد***شهیَش را تباه می بینم
  بعد از آن شاهی از میان برود***دولتی پایدار می بینم-آغاز حکومت دجّال
  قصه ای بس غریب می شنوم***غصه ای در دیار می بینم
  شوروغوغای دین شودپیدا***سربسر کارزارمی بینم
  غارت وقتل مردم ایران***دست خارج به کار می بینم
  کُهنه رندی به کارِاهریمنی***اندراین روزگار می بینم
  رنگ یک چشم او به رنگ کبود***خری بر خر سوار می بینم
  هر قدم از خرش بود میلی***دور گردون غبار می بینم
  لشگراو بود زاصفاهان***هم یهود و مجار می بینم-یهود کنایه از بددین
  متّصف بر صفات سلطان است***لیک من گرگ وار می بینم
  کاروبارزمانه وارونه***قحط ، هم ننگ و عار می بینم
  عدل وانصاف در زمانه او***همچو هیمه به نار می بینم
  در زمانش وفا وعهد درست***همچو یخ دربهارمی بینم
  بس فرومایگان بی حاصل***حامل کاروبارمی بینم
  مذهب ودین ضعیف می یابم***مُبتدع افتخار می بینم
  ظلم پنهان ، خیانت وتزویر***بر اعاظم شعارمی بینم
  ظلمت ظلم ظالمان دیار***بیحد وبی شمارمی بینم
  ماه را روسیاه می بینم***مهر را دل فکار می بینم
  دولتِ مرد وزن رود به فنا***حال مردم فکار می بینم
  اندکی دین اگر بود آن روز***در حد کوهسار می بینم
  جنگ وآشوب و فتنه وبیداد***ازیمین ویسار می بینم
  در خراسان و مصر وشام و عراق***فتنه و کارزار می بینم
  دور ایشان تمام خواهد شد***لشگری را سوار می بینم
  نایب مهدی آشکار شود***بلکه من آشکار می بینم
  سیدی را ز نسل آل حسن***سروری را سوار می بینم
  جنگ او در میان افغان است***لشگرش بیشمار می بینم
  پادشاهی تمام دانایی***سروری باوقار می بینم
  بندگان جناب حضرت او***سر بسر تاجدار می بینم
  تا چهل سال ای برادر من***دور آن شهریار می بینم- منظور به خاتمه رسانیدن چهل سال دجال است قبل ازظهور
  بعد از آن خود امام خواهد بود***که جهان را مدار می بینم
  صورت و سیرتش چو پیغمبر***علم و حلمش شعار می بینم
  جنگ سختی شود تمام جهان***کوه وصحرا تباه می بینم-جنگ جهانی سوم
  مردمان جهان ز دخت و پری***جملگی در فرار می بینم
  مر مسیح از سما فرود آید***گور دجال زار می بینم-آن حضرت شریرترین کافران را ازگوربیرون می کشد
  مهدی وقت و عیسیِ دوران***هر دو را شهسوار می بینم
  قايم شرع آل پیغمبر***به جهان آشکار می بینم
  از کمربند آن سپهر وقار***تیغ چون ذولفقار می بینم
  سوی مشرق زمین طلوع کند***قتل دجال زار می بینم
  دین ودنیاازاوشود معمور***خلق ازاوبختیارمی بینم
  هفت باشد وزیرسلطانم***همه راکامکار می بینم
  عاصیان از امام معصومم***خجل و شرمسارمی بینم
  گرگ بامیش ،شیربا آهو***در چرا برقرارمی بینم
  در ألف وثلاثین دوفران می بینم***وز مهدی ودجال نشان می بینم – ألف وثلاثین =سالهای هزاروسیصد هجری
  دین نوع دگر گردد و اسلام دگر***این سرِ نهان است عیان می بینم

 58. و در واقع باید بگم که عمر انقلاب 40 ساله و بزودی تموم میشه و بسیاری از روایات و پیشگویی ها هم به 40 ساله بودن عمر جمهوری اسلامی اشاره کردن و من هم خودم خواب دیدم که جمهوری اسلامی در زمستان سال 98 سرنگون شده بود

 59. با سلام خدمت دوستان. یچی میگم دیگه متوجه این تناقضها و سردرگمی بشید. مادربزرگم تعریف میکرد که پدرش که اصل نسخه این کتاب رو داشته تو زمان شاه برا اطرافیات تعریف میکرده که بعد از این حکومت حکومتی شکل میگیره که چهل سال دووم میاره. داخل این چهل سال یه جنگ هم اتفاق میفته. یه ۸ هست در مورد این جنگ که شک دارم منظورش چیه. سالها میگذره پدر مادربزرگم از دنیا میره، انقلاب میشه بعدش جنگ اتفاق میفته و اتفاقا ۸ سال طول میکشه و اون موقس که متوجه میشیم بله! منظور از ۸ شماره سال جنگ بوده. ایشون بحث ۴۰ سال رو گفتن و ۵ سال درگیری، قحطی و کشتار و اینکه از کشته ها پشته درست میشه و این وضع تا ۵ سال ادامه پیدا میکنه. من ایمان دارم به این سخنان. چون ۸ سال جنگو سالها قبل درست پیشبینی میکنه پس همه حرفای دیگشم درسته.

 60. سال 56 اوال 57 اشعار شاه نعمت الله ولی به اینصورت بیان شده بود -هنوز انقلاب شروع نشده بود – که آخرین پادشاه ایران 37 سال سلطنت میکند بعد از ان یک سید میاید که ظلم میکند بعد از 40 سال ساقط شده و سیدی می آید که مردم در ارامش و آسایش زندگی میکنند و40سال بعد انقلاب بزرگ جهانی اتفاق میفتد که همان انقلاب حضرت مهدیست

  • انشاعلا و امیدوارم که این اتفاق بیوفته و امام زمان ظهور کنند و این جکومت ستم رو سرنگون کنند والا بخدا دیگه خسته شدیم از این وضعیت این جکومت ایران رو به معنای واقعی تبدیل به ویرانی کرده از فساد مالی و اختلاس گرفته تا کم آبی و بیکاری و مشکلات زیست محیطی و دزدی و غارتگری و هزاران بلا و بدبختی هایی که این جکومت سر ایران اورده

  • انشاعلا و امیدوارم که این اتفاق بیوفته و امام زمان ظهور کنند و این حکومت ستم رو سرنگون کنند والا بخدا دیگه خسته شدیم از این وضعیت این حکومت ایران رو به معنای واقعی تبدیل به ویرانی کرده از فساد مالی و اختلاس گرفته تا کم آبی و بیکاری و مشکلات زیست محیطی و دزدی و غارتگری و هزاران بلا و بدبختی هایی که این حکومت سر ایران اورده

 61. سلام دوست عزیز، خوبین؟ این شماره هایی که جلوی بعضی کلمات گذاشتین، منظورش چی میتونه باشه؟ لطف میکنین توضیح میدین؟ اگه براتون امکان داره به تلگرامم پیام بدین. ممنون میشم.
  آی دی تلگرامم:persianlandd

 62. مرید مکتب حیدر

  چونکه پدیدار شد تصوف…اسلام را در عذاب میبینم

  اراجیف ببافد شاه نعمت الله…مریدان را بی قرار میبینم!

  او کشد حشیش و کند بلغور…تصوف را بر قرار میبینم

  ولیکن شود تمام با ظهور … حیدریون را خوشحال میبینم

  ای که لعنت بر نعمت الله … این دغل را کذاب میبینم

  ای که لعنت بر صوفیه … این قوم را من شغال میبینم.

  اینم جواب صوفیه ملحد

 63. با هم دیگه خوب باشید به هم دیگه احترام بزارید این از همه مهم تره به همدیگه محبت کنید مهربان باشبد

 64. با هم خوب باشید مهربون باشید

 65. تمامی حرف های‌ زده شده توسط شما دوستان بیانگر عشق علاقه شما به ظهور منجی و رهایی از تمامی مشکلات که بر اساس بی قانونی به وجود آمده دارد البته اگر ما فکر میکنیم که انقلاب ما بر اساس خون پاک شهیدان بسیار بنا شده است درست است اما اینکه حکومت مهدوی باشد نیست و نخواهد شد الا با ظهور حضرتش….. البته بنده پیرمردی می‌شناختم امام زمان دیده که می‌گفت اماممان می‌گوید چرا شیعیان من گناه کرده مرا دعا نمی‌کنند!؟ لابد شما میگید دعا برای سلامتی ایشون نه بلکه دعا و التماس به خدا برای فرج ایشون نظیر دعای عهد و… از شما دوستان میخواهم بجای بحث در مورد اینکه آیا این ابیات درست است خیر بنشینیم اول درون خودمون را از عیب و نقص پاک سپس به یاری حضرتش در زمان نزدیک ان‌ شا الله برویم.

 66. خیلی چرت و پرت سر هم کردی اب قند بخور سرت گیج نشه، بشین تا تفسیرت عملی بشه، سست ایمان، کله پوک

 67. من متوجه شد هر چیزی در این دنیا امکان پذیر هستش

  باید بشینیم ببینیم چطور میشه

 68. من تاجایی که اطلاعات جمع آوری کردم فهمیدم که یه کتابی خیییییییلی قدیمی پیشگویی کرده که یک سیدی رهبر ایران میشه و به جانشینش که اونم سیدیه میرسه و بعداز چهل سال این حکومت متلاشی میشه و این دلیل هم هست که یکی از مقام های امریکایی در سخنرانی هاش میگفت: که امثال چهلمین سالگرده ایرانه و اخرین سالشه همینم داره اتفاق میوفته که دلار گرون شده مردم دوباره اغتشاش میکنن همه چی بهم میریزه و حکومت از بین میره و ادامه پیشگویی میگه که زنی بجای آن سید میاید و ممکنه اون زن کلینتون باشه که داخل انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رای نیاورد و اونو بجاش بزارن:|

  • حرفات تا اونجا که گفتی این حکومت فاسد متلاشی میشه درست بود ولی از اونجا به بعدش خیلی خنده دار بود

 69. 1.انشاالله اون سختی ها تو ایران به وجود نیاد . من خودم خیلی ترس از این سختی ها مثل زلزله ی تهران و حکومت نا اهل ها میترسم
  2.انشاالله امام مهدی عجل الله هرچه زودتر ظهور کنند .این ظلم هارو ریشه کن کنند ونه اون بلاهای وحشتناک که پیشبینی شده .چون واقعا اگه تو اون بلا ها حتی یک نفر به نا حق خسران جبران ناپذیر نصیبش بشه خیلی دردناکه و با عدالت الهی نمیخونه مگه اینکه اون دنیا تو خوشی باشه.

 70. سلام عزیزانی که به این سایت مراجعه می کنند نشاندهنده این است که نسبت به پیشگویی های شاه نعمت الله ولی بی تفاوت نیستند گو‌اینکه بعضی ها ساز مخالف میزنند و بعضی نه و تعدادی هم وارد بحث میشوند و تعدادی هم با اصرار و علاقه خاصی از نویسنده درخواست اطلاعات بیشتر ویا نسخه اصل را تقاضا می نمایند .بحث در مورد امام عصر (ع) و زمان امدنش شیفتگی خاص خود را میطلبد وکنجکاوی های زیاد امکان به بی راهه رفتن را هم دارد ولی امدنش بر طبق کلام الهی محقق خواهد من همه دوستان را به سایت پیشگویی قران و سال از بین رفتن اسراییل با رمز گشایی سوره های اسرا ،مریم و اصحاب کهف با استفاده از حروف ابجد و تعدا حروف و عدد ۱۹ ارجاع میدهم خود یخوانید و بیشتر تفکر کنید موفق باشید

  • میخواستم چند بار جواب این نظر بدم ولی نویسنده سایت پاک کردند در کل میخواستم بگم که مسئله کشور های منطقه ربطی به کشور ما نداره و ما باید فقط به فکر کشور خودمون باشیم

  • و در ادامه میخواستم بگم که مسئله فلسطین و اسرائیل ربطی به ما نداره و خود این دو طرف باید مشکلشون رو حل کنن و ما هم به جای اینکه حرف از بین بردن اسرائیل بزنیم بریم بین این دو طرف صلح برقرار کنیم نه اینکه تازه با دشمنی با اسرائیل و جانبداری از فلسطین آتش این جنگ رو بیشتر کنیم یهودی ها هم مثل ما آدمن و حق داشتن کشور و سرزمین دارن و ما باید به جای اینکه خودمون رو کاسه داغتر از آش بکنیم باید به فکر حل مسئله اسرائیل و فلسطین باشیم

 71. «فرمولهای حیرت انگیز قرانی و سال نابودی اسراییل»
  ادرس صحیح سایت

 72. سلام
  لطفا اگه کسی نسخه اصلیشو داره برام بفرسته
  ممنونش میشم
  Saeed.s.3007@gmail.com

 73. اهای اونایی که میگید اینا چرت پرته پس چرا هر روزه واسه زن گرفتن شوهر پیدا کردن در دکان این دعا نویس رمال ول نمیکنید

  • چرت و پرت نیست تا الان بسیاری از این پیشگویی ها درست بودند پس بقیشون هم درست هستند

 74. موسی محمدی

  سلام.تمام مون دنبال این هستیم ک تو آینده چی میشه.تا ب اینجا تمام اتفاقات ایران افتاده، پس پیشگویی من توش نمیبینم ،میگید شاعر ..خوب خود شاعر هم ک تو زمان ما نیست.میمونه این ابیات ک همه یجورای میبافیم میریم جلو. .میمونه از بیتی ک چهل سال رو پیشگویی کرده.ک این انقلاب چی بسرش میاد همه هم میخوایم بدونیم ک چی میشه.جالب امام باقر (ع)قشنگ همه چی رو درباره آینده ظهور گفته.همه ما مسلمونیم تو قران ی آیه ای هست ک در باره نطفه انسان توضیح کامل داده.یا درباره شق القمر ک اتفاق افتاده و جالبیش اینجاست ک خود ناسا این واقعه را تایید کرده و ثابت کرده ک ماه قبلا هنوز ما ک هیچ نسل اندر نسل ما هم نبودن ب دست پیامبر از وسط دونیمه مساوی تقسیم وشده از هم جدا شده.ویا اینکه تو ی آیه قران میگه ما زمین رو توی ی هاله ای از نور قرار دادیم وزمین گرد نیست ومسطح هستش واینم بگم ک باز تو قرآن اومده ک زمین نیست ک ب دور خورشید میچرخه و این خورشید هست ک ب دور زمین میگرده وووووووووووک نمیتونم یکی یکی بگم چون باید هر چی میگمو ثابت کنم.قرآن این کتاب بسیار ساده و پر از رموز روک حرف زده رو ول کردیم چسبیدیم ب شاه نعمت الله خان ….ب خدا اگر روزی فقط ی آیه از قرآن رو بخوونید شما ها هم ب خیلی چیزها میرسید .الان یهودیها از طریق کتاب قرآن ما دارن ب همه چی میرسن ک مای مسلمون هنوز نشستیم ک نسخه اصلی این ابیات کجاست تو رو خدا هر کی داره ب ما هم بده.من سر بسته میگم.ظهور نزدیکه.فقط 5 نشانه باقی مونده.1بین الطلوعین 2کشته شدن نفس زکیه 3خروج یمانی وسفیانی ک هر دو با هم خروج میکنن.4نابود شدن لشکری از سفیانی در منطقه ای نزدیکه مکه ک زمین باز میشه همه رو تو خودش محف میکنه 5 ندای آسمانی .بعدش امام ظهور میکنه ب خدمت همه ظالمین جهان میرسه .سعی کنیم یکی از یارای منجی عالم باشیم..اگه غلط املایی داشتم منو حلال کنید.والسلام.

 75. سه سید می آید. شاید کاملتره

 76. دوستان این شعر کامل نبود سانسور داشت خواهشن آگه کسی از دوستان کاملشو داره برای لینک تلگرامم ارسال کنه ممنون میشم
  @skseven

 77. سلام.خدمت همه دوستان بزگوار .همه مطالب شما ها رو خوندم.چه موافق و چه مخالف.بزگواران من یه مسلمون زاده هستم ،زیادم از دین و قرآن نمیتونم تفسیر براتون بگم چون در مقامی نیستم که عرض اندام کنم.فقط اینو میدونم که تا جایی که از دستمون بر میاد لقمه حلال سر سفره زن و بچه هامون ببریم و حال و اینده رو به خدا بسپوریم.خدا ی دیروز و امروز ،فردا هم هست پس شکی درش نیست و جای نگرانی نداره.درسته خیلی بی عدالتی تو دنیا هست البته به نظر این حقیر تو ایران فکر کنم بیشتره چون ۱۷ سال سابقه خدمت تو ارکان دولتی رو دارم و با توجه به شرایط کاریم با خیلی از وظارت خونه ها در تماسم.ولی از خدا میخام که ظهور امام زمان زودتر بکنه تا بیاد و مشخص بشه که کیا به این مملکت خدمت کردند و کیا خیانت کردند حالا به هر اسمی، چه در لباس روحانیت و چه در لباس مردم عادی .از خدا میخام یه نگاه محبت آمیز به این مرز و بوم بکنند.مردم ما لایق بهترینها هستند.من عاشق وطنم هستم عاشق مردمم هستم عاشق ایران و ایرانی هستم تا آخرین لحظه عمرم .زنده باد ایران همیشه سربلند.
  سه چیز برای شاد بودن حیاتی است!

  کاری برای انجام دادن،
  کسی برای دوست داشتن،
  و امید به فردای بهتر …

 78. کی زنده شدی ما خبر نداشتیم

 79. سلام.منظور شما رو متوجه نمیشم بانو محترم

 80. علی بیگدل

  شعراش که عالی هستند دردو

 81. همه این صحبت ها درست یا غلط برای من مهم نیست . امدن منجی برای نجات برام مهم نیست . قفط یه چیز برام مهمه اون هم اینه که سالم زندگی کنیم . منجی بیاد یا نیاد باید سالم باشی که مورد قبول همه باشی . والسلام

 82. اشعار بالا که به شاه نعمت الله نسبت داده شده اند، جعلی اند. در اینترنت می توانید فایل کتاب اصلی را به تصحیح سعید نفیسی بیابید. این نسخه قابل اعتماد است.
  در قرن نهم ـ زمان شاه نعمت الله ـ شهر یا روستایی به نام تهران (طهران) وجود نداشت. چطور در ابیات بالا نام تهران آمده؟ برای مردم آن روزگار و خود شاعر این کلمه (تهران) بی معنا بود.

  • سلام فقط یک نفر در این جهان هستی میتونه به تمام سوالات شما در خصوص شاه نعمت الله ولی پاسخ بده باید بگردید دنبال اقطاب .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *