قالب وردپرس شرکتی کوادکوپتر

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب +تعبیر خواب فرشتگان عزرائیل اجل

تعبیر دیدن فرشته و ملائکه در خواب + تعبیر خواب فرشتگان عزرائیل اجل

تعبیر خواب فرشته

برخی از آفریده‌ها دارای بعد جسمانی و مادی هستند، مانند انسان و حیوانات؛ به همین خاطر به خوراک نیاز دارند، تولید نسل دارند، در آن‌ها تغییر و تحول رخ می‌دهد و… بعضی دیگر از آفریده‌ها دارای بُعد مادی نیستند، بلکه مجردند؛ یعنی به خوراک، تولید نسل و… نیاز ندارند و تغییر و تحول‌پذیر نیز نیستند. قرآن کریم و سخنان پیامبر عزیز و امامان معصوم ویژگی‌ها و مأموریت‌ها و وظایفی برای فرشتگان ذکر کرده‌اند که با توجّه به آن‌ها معلوم می‌شود که فرشتگان موجوداتی مجرد و غیر مادی می‌باشند. ما در این بخش از مجله اینترنتی حرف تازه برای شما عزیزان تعبیر خواب فرشته را آماده کردایم.

تعبیر خواب ملائکه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می فرمایند: بدانکه خلايق روحاني ونوراني اند پس تأويل فرشته از دو وجه است
يکي پادشاهي بود کامکار با دين وديانت, دومي کسي پرهيزکار لطيف و زاهد وخوش طبع و مطيع و فرمانبردار
که از جمله فرشتگان چهار فرشته اند که نيکو تر وبهتر از همه فرشته هايند
اول جبرئيل , دوم ميکائيل , سوم اسرافيل , چهارم عزرائيل

تعبیر خواب فرشته و ملائکه دانيال نبي

دانيال نبي می فرماید: ديدن فرشتگان در خواب
اگر به صورت پير بيند دليل بر اشتغال وقت کند
اگر به صورت حيوانات بيند دليل کند بر روزگار گذشته که اندر اوست
اگر بر صورت کودکان بيند دليل بر وقت آينده کند

تعبیر خواب فرشته و ملائکه یوسف نبی علیه (ع)

یوسف نبی علیه السلام می فرماید: هرکه فرشته در خواب بیند دلیل حج بود.

تعبیر خواب فرشته و ملائکه کرمانی

کرمانی گوید: دیدن فرشتگان بشارت بود او را از حق تعالی اگر بیند که فرشته او را وصیت کرد یا پند داد دلیل که از دنیا شهید رود و اگر فرشتگان مقرب را در جایگاهی بیند دلیل که اهل اسلام را با کافران جنگ و محاربه بود و حق تعالی اهل اسلام را بر ایشان ظفر و نصرت دهد و اگر در آنجا رنج و سختی و قحطی باشد دلیل بر آن است که حق تعالی آن سختی را از آن اهل برطرف کند
اگر بیند که خود فرشته شد و با آنها به آسمان رفت دلیل که در دنیا زهد و ورع اختیار کند و دست از این جهان بردارد و راه آخرت در پیش گیرد
اگر بیند که با آنها به آسمان رفت و از آنجا به زمین آمد دلیل که از دنیا بزودی مفارقت نماید و نامش در جهان به نیکی بماند

تعبیر خواب فرشته و ملائکه ابن سيرين

ابن سيرين گويد: اگر بيند که با فرشتگان جنگ و نبرد کرد دليل که گناه کار و عاصي بود و مستوجب عذاب حق تعالي بود
اگر بيند که فرشتگان غمناک و متفکر بودند دليل که رنج و محنت بدو رسد
اگر بيند که فرشتگان وي را بشارت دادند دليل که او را فرزند صالح و پسنديده آيد .
اگر بيند که فرشتگان ايستاده بودند و طبقها در دست منتظر آن بودند دليل که از اين جهان شهيد بيرون رود
اگر بيند که فرشته چيزي از او گرفت دليل مال و نعمت او کاهش يابد
اگر بيند فرشتگان در موضعي ايستاده بودند و از ايشان همي ترسيد دليل که در آن موضع جنگ و کارزار افتد
اگر بيند که فرشتگان به حرب مشغولند دليل که بر دشمن ظفر يابد
اگر بيند فرشتگان در رکوع و سجودند دليل که احوال او مستقيم گردد
اگر بيند که فرشتگان بصورت زنانند دليل که بيننده خواب دروغ گويد بر خداي عزوجل
اگر بيند که با فرشتگان مي پريد دليل که عجلش نزديک آمده باشد و از دنيا با توبه بيرون رود و
اگر بيند که از دور به فرشتگان مي نگريست و نزديک آنها نتوانست برود دليل که او معصيت کار باشد .
اگر بيند که با فرشتگان بانگ و فرياد همي داشت دليل که خانه و مسکن او خراب گردد
اگر بيند که فرشتگان اورا طاعت مي کردند دليل که از اهل صلاح بود شادي و خرمي بيند و اگر از اهل شر و فساد بود او را رنج و غم رسد
.اگر بيند که فرشتگان به او سلام کردند و با ديده احترام به او نگاه کردند دليل که حق تعالي او را بر دشمنان ظفر دهد و عاقبت کارش محمود باشد
اگر بيند که فرشتگان با هم در مقامي فرود آمدند دليل که اهل آن ديار از غمها فرج يابند و دشمن را قهر کنند زيرا که فرشتگان به ياري پيغمبر آمدند در زمين.

در سر زمین رویاها آمده است که

خواب يك فرشته : موفقيت در عشق
تعدادي فرشته : ثروت
شخصي كه مرتكب گناه شده خواب فرشته ببيند : او بايد توبه كند
شخصي كه گناه نكرده خواب فرشته ببيند : مورد احترام بسيار قرار خواهيد گرفت
يك شخص سالم خواب فرشته ببيند : خوشبختي
يك بيمار خواب فرشته ببيند : مرگ
يك فرشته به داخل منزل شما مي آيد : علامت خوشبختي
يك فرشته خيلي به شما نزديك است : از آرامش و آسايش لذت خواهيد برد.

تعبیر خواب عزرائیل (فرشته مرگ)

دیدن ملک الموت و یا عزرائیل در خواب بسته به شرایط خواب تعبیری متفاوت خواهد داشت. اگر عزرائیل چهره اش غمناک باشد مرگ بیننده خواب نزدیک است.

دیدن عزرائیل یا فرشته مرگ در خواب برای بیننده خواب چندان مناسب نخواهد بود و در برخی موارد نزدیک بودن مرگ فرد را نشان می‌دهد. به گفته مطیعی تهرانی به طور کلی دیدن چهره و شمایل غم زده فرشتگان مقرب درگاه الهی در خواب نیکو نیست.

تعبیر خواب عزرائیل (فرشته مرگ)

ابن سیرین گوید:

 • اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن بر کنار می‌گردد.
 • اگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است
 • اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد
 • اگر بیند که با عزرائیل کشتی گرفت و او را نینداخت دلیل که زود از دنیا رود و توبه باید نماید
 • اگر بیند ملک الموت را بینداخت دلیل که بیمار گردد به حال مرگ بعد از آن شفا یابد

جابرمغربی گوید:

 • اگر عزرائیل را شادمان بیند دلیل که زندگی او دراز گردد
 • اگر بیند که عزرائیل به او سلام کرد دلیل که عجلش نزدیک است و پایان عمرش با شهادت تمام گردد
 • اگر بیند عزرائیل بر وی با خشم نگاه کرد دلیل که حال وی پر مخاطره باشد
 • اگر بیند که عزرائیل او را چیزی شیرین داد دلیل بر اینکه جان کندن برایش آسان شود
 • اگر بیند که به او چیزی تلخ داد دلیل که جان کندن بر او سخت گردد
 • اگر بیند که عزرائیل او را وعده ومژده نیکو داد دلیل که تعبیرش همان مواردی است که تو را بشارت داده
 • اگر بیند که او را خبر دادند که عزرائیل در فلان جا ست و او از دور بر او نگاه نمود دلیل که او را با پادشاه با هیبت کار افتد
 • اگر بیند که عزرائیل را کشت دلیل که دشمن خلق گردد.

مطیعی تهرانی: 

دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده خواب نزدیک است.
گردآوری و بازنشر: خاتون آنلاین

مطالب مرتبط با این مطلب را مشاهده کنید:

تعبیر دیدن قصر در خواب + تعبیر خواب قصر کاخ زیبا کاخ قدیمی عمارت بزرگ

تعبیر خواب آمدن خواستگار برای دختر مجرد

تعبیر خواب تخم مرغ

تعبير خواب خيانت زن به شوهرش

تعبیر خواب کرم سفید در بدن کرم خاکی کرم ابریشم

تعبیر خواب خواستگار آمدن برای دختر

تعبير ديدن حرم امام رضا در خواب

تعبیر خواب زیارت امام رضا

تعبیر خواب طلاق گرفتن از شوهر طلاق پدر و مادر زن از مرد خواهر دقیق

تعبیر خواب روباه امام صادق روباه سفید سیاه مرده ابن سیرین

تعبیر خواب خون حیض قاعدگی حیض از دهان از سر بالا آوردن دقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *